Journal des

Nonlinear analysis of single pile under torsion in layered soil

Hung Le Khac
Journal of Materials & Construcstions
2021-05-28

Evaluating the impacts of groundwater extraction on land subsidence in Cai Rang district, Can Tho city

Tuan Tran Van, Thanh Nguyen Truong, Mi Nguyen Vo Ai, Tri Nguyen Thien
Journal of Materials & Construcstions
2021-05-28

Effect of groundwater drawdown on distribution of land subsidence in layered soils

Tuan Tran Van, Nhu Truong Quynh
Journal of Materials & Construcstions
2021-05-28

Dynamic analysis of the plate on multi-elastic-layer foundation under moving load

Tuan Nguyen The, Huong Vu Dinh

Page 45 - Page 50

Journal of Materials & Construcstions
2021-05-28

Application of methods for evaluating aquifer-system parameters: case of soil in My Thuan bridge, Vinh Long province

Tuan Tran Van, Nhu Truong Quynh

Page 40 - Page 44

Journal of Materials & Construcstions
2021-05-28

Design interaction diagrams for reinforced concrete circular columns following ACI 319-19

Minh Vo Thien, Tung Vo Thanh

Page 26 - Page 33

Journal of Materials & Construcstions
2021-05-28

Solutions to improve the quality of mass concrete construction in the Southern Vietnam climate

Dung Do Thi My, Khai Lam Thanh Quang

Page 21 - Page 25

Journal of Materials & Construcstions
2021-05-28

Influence of PMMA on properties of polymer electrolyte based on epoxidized deprotenized natural rubber

Nghia Phan Trung, Hang Trinh Thi, Ninh Trinh Hai, Kawahara Seiichi

Page 15 - Page 20

Journal of Materials & Construcstions
2021-05-28

Ảnh hưởng của phụ gia xỉ theo công nghệ nghiền riêng từng cấu tử đến tính chất của xi măng poóc lăng xỉ lò cao bền sun phát

Dung Ta Ngoc, Mai Pham Thanh, Chinh Huynh Dang, Ky Nguyen Thi

Trang 1 - Trang 5

410
Tạp chí Vật liệu & xây dựng
2021-08-28

Nghiên cứu sử dụng sợi PVA và sợi bazan trong sản xuất tấm phẳng xi măng-sợi

Huynh Nguyen Van, Dat Trinh Minh, Thang Ninh Xuan, An Nguyen Quy
181
Tạp chí số 1 năm 2021
2021-02-28

Elimination of the vibrations of the hook and payload on double- pendulum crane trolley mathematical model by using input-shaping control method

Quan Le Hong, Ngoc Trinh Bich , Uy Pham Van, Hong Thieu Thi
144
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng
2021-12-22

Các hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nghia Nguyen Hoai, Sim Truong Thi Tuyet

Trang 135 - Trang 141

107
Tạp chí Vật liệu & xây dựng
2021-08-28

Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí xây dựng nhà xưởng trong giai đoạn đấu thầu

Trinh Nguyen Dang, Thang Pham Duc, Tram Phan Quynh

Trang 113 - Trang 117

102
Tạp chí Vật liệu & xây dựng
2021-08-28

Factors affecting accuracy of quantity take-off

Nghia Nguyen Hoai, Bao Pham Van, Quang Phung Hoang Viet
93
Tạp chí số 2 năm 2021
2021-04-28

Các giải pháp áp dụng trong công trình công nghiệp xanh tại Nam Bộ

Loan Huynh Thi Kim

Trang 142 - Trang 146

83
Tạp chí Vật liệu & xây dựng
2021-08-28

Architecture of the vihara Ngoc Vien

Dat Nguyen Tien

Trang 105 - Trang 110

77
Tạp chí số 3 năm 2021
2021-06-28

Developing AHP model for general contractor selection for design and build procurement in Vietnam

Trung Pham Ngoc Thanh, Thu Nguyen Anh

Trang 118 - Trang 121

75
Tạp chí số 2 năm 2021
2021-04-28
Feedback
We ...
Science Council
Title
Editorial Board
Position