##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Ảnh hưởng của phụ gia xỉ theo công nghệ nghiền riêng từng cấu tử đến tính chất của xi măng poóc lăng xỉ lò cao bền sun phát

Tạ Ngọc Dũng , Phạm Thanh Mai , Huỳnh Đăng Chính , Nguyễn Thị Ký

Tóm tắt

Thực nghiệm chế tạo các mẫu xi măng bền sun phát với công nghệ nghiền riêng từng cấu tử gồm clanhke xi măng Fico, thạch cao Thái Lan và xỉ Nhật Bản. Tỷ lệ xỉ Nhật Bản được khảo sát trong phối liệu xi măng là 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70 % so với tổng lượng phối liệu. Kết quả khảo sát các tính chất của xi măng bền sun phát nhận được: hàm lượng phụ gia xỉ càng tăng thì nước tiêu chuẩn trong xi măng càng giảm (NTC từ 26,6 đến 27,2 %) so với mẫu xi măng không có phụ gia xỉ (NTC là 27,4 %). Thời gian bắt đầu đông kết tăng dần trong khoảng 85 - 150 phút và thời gian kết thúc đông kết tăng dần trong khoảng từ 105 đến 195 phút của các mẫu xi măng khi có hàm lượng xỉ thay thế cho xi măng tăng dần từ 0 % đến 70 %. Các mẫu xi măng có hàm lượng xỉ tăng dần trong khoảng từ 40 % đến 70 % thì có cường độ bền nén tăng dần khi (21,3 - 25,5 MPa), độ nở sun phát và độ nở autoclave ổn định. Các mẫu xi măng có hàm lượng xỉ thấp 20 – 30 % đạt cường độ bền nén từ 18,5 đến 20,4 MPa nhỏ hơn mẫu B0 (20,6 MPa- mẫu không có phụ gia xỉ), độ nở sun phát tăng cao và độ bền sun phát của xi măng giảm.  

Tài liệu tham khảo

  1. . Hossack, A.M. and M.D. Thomas. The effect of temperature on the rate of sulfate attack of Portland cement blended mortars in Na2SO4 solution. Cement and Concrete Research, 73 136-142 (2015).
  2. . Yasutomo UEKI. History and Utilization of Portland Blast Furnace Slag Cement. Nippon steel & sumitomo metal technical, 109 666-943 (2015).
  3. . Salhin Alaud. Ground granulated blast-furnace and corex slag – comparative study. Advances in Engineering Materials, Structures and Systems: Innovations, Mechanics and Applications – Zingoni (Ed.), © 2019 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-38696-9, 1636-1640 (2019). Doi: 10.1201/97804294 26506-283.
  4. . Leonard W. Bell, Bryce A. Ehmke, Paul Klieger, Della M. Roy Bayard M. Call, R. Douglas Hooton, Donald W. Lewis, Mauro J. Scali Ravindra K. Dhir Gunnar M. Idorn V. M. Malhotra. Ground Granulated Blast-Furnace Slag as a Cementitious Constituent in Concrete. Reported by ACI Committee 233R-95 (2000).
  5. . Z. Tan, G. De Schutter, G. Ye, Y. Gao, L. Machiels. Influence of particle size on the early hydration of slagparticle activated by Ca(OH)2 solution. Constraction Building Material 52 488-493 (2014).
  6. . Rob B. Polder, Timo G. Nijland, Mario R. de Rooij. Experience with the durability of blast furnace slag cement concrete with high slag content (CEM III/B) in the Netherlands since the 1920's. Technical Sciences, TNO 2013 R10100 (2013).
  7. . Wang.P.Z. Advances in Cement Research 17(4) 161-166 (2005).
  8. . Lương Đức Long. Nghiên cứu sử dụng xỉ hạt lò cao cho sản xuất xi măng tại Việt Nam. KQNC 1157/1158, thư viện KHCN-Bộ Xây dựng (2009).
  9. . Bùi Văn Chén. Kỹ Thuật Sản xuất Chất kết dính. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội (1998).
  10. . QCVM 16:2014/BXD. Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (2014).

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả