##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Ảnh hưởng của độ dẻo hỗn hợp bê tông đến khả năng in 3D

Trần Văn Miền , Nguyễn Hoàng Phước , Nguyễn Thành Thái , Nguyễn Tiến Dũng

Tóm tắt

Ứng dụng công nghệ in 3D trong lĩnh vực xây dựng nhằm mang lại sự tối ưu hóa thời gian thi công, chi phí xây dựng, tính linh hoạt trong thiết kế kiến trúc lẫn kết cấu, điều kiện làm việc an toàn hơn và các khía cạnh môi trường. Quá trình in bê tông 3D được thể hiện qua các đặc tính như khả năng in được, khả năng duy trì hình dạng sau khi lắng đọng và không bị sụp độ dưới tải trọng của các lớp tiếp theo được xếp chồng lên nhau. Bài báo này trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của độ dẻo hỗn hợp bê tông thông qua tỷ lệ nước trên chất kết dính (N/CKD) đến khả năng in 3D bê tông. Tỷ lệ N/CKD thay đổi lần lượt là 0,3; 0,32; 0,34; 0,36; 0,38 và 0,4. Trong phần thực nghiệm, để kiểm soát ban đầu khả năng in của hỗn hợp bê tông các thí nghiệm như độ lưu biến, khả năng bền ướt và thời gian đông kết được đề xuất. Kết quả cho thấy, hỗn hợp bê tông với tỷ lệ N/CKD từ 0,32 đến 0,34 có độ nhớt cao, ít chảy lỏng, khả năng giữ được hình dạng tốt hơn nên rất phù hợp trong quá trình in bê tông 3D.

Tài liệu tham khảo

 1. . T. T. Le, S. A. Austin, S. Lim, R. A. Buswell, A. G. F. Gibb, and T. Thorpe. Mix design and fresh properties for high-performance printing concrete. Material and Structures, 45, 8 (2012), p.1221-1232
 2. . Y. Zhang, Y. Zhang, W. She, L. Yang, G. Liu, Y. Yang, Rheological and harden properties of the high-thixotropy 3D printing Concrete, Construction and Building Materials, 201 (2019), p.278-285.
 3. . M. Papachristoforou, V. Mitsopoulos, M.Stefanidou. Evaluation of workability parameters in 3D pringting concrete, Procedia Structual Integrity, 100 (2018), p.155-162.
 4. . A. Kazenmian, X. Yuan, R. Meier, B. Khoshnevis. Chapter 2 – Performance based testing of Portland cement concrete for construction scale 3D printing, 3D concrete printing technology, 2019, p.13-35.
 5. . A. Perrot, D. Rangeard, A. Pierre. Structural built-up of cement-based materials used for 3D-printing extrusion techniques, Materials and Structures, 49 (2016), p.1213-1220.
 6. . K. Manikandan, K. Wi, X. Zhang, K. Wang, H. Qin. Characterizing cement mixtures for concrete 3D printing, Manufacturing Letters, 24 (2020), p.33-37.
 7. . Y. Weng, B. Lu, M. Li, Z. Liu, M. Tan, S. Qian. Empirical models to predict rheological properties of fiber reinforced cementitious composites for 3D printing, Construction and Building Materials, 189 (2018), p.676-685.
 8. . L.V. Thuc, T.Q.Dung, N.T.D.Thuy. Công nghệ in bê tông 3D – Định hướng phát triên và áp dụng ở Việt Nam, Tạp chị khoa Công nghệ Xây dựng NUCE, 12, 6 (2018), p. 49-56.
 9. . TCVN 3121-3. Xác định độ lưu động của vữa tươi (phương pháp bàn dằn). Tiêu chuẩn Việt Nam, 2003.
 10. . TCVN 9338. Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết. Tiêu chuẩn Việt Nam, 2012.
 11. . N. Roussel. Rheological requirements for printable concretes. Cement and Concrete Research, 112 (2018), p. 76-85.