##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Ứng xử cắt của dầm bê tông cốt GFRP

Trần Cao Thanh Ngọc , Nguyễn Xuân Huy , Lê Đăng Dũng , Trương Đình Triết

Tóm tắt

Các nghiên cứu về vấn đề ứng xử cắt cũng như khả năng kháng cắt của dầm bê tông cốt GFRP tại Việt Nam còn khá hạn chế. Ứng xử của thanh FRP rất khác với vật liệu thép truyền thống. Sự khác biệt này tạo ra sự khác biệt trong khả năng kháng cắt của loại cấu kiện này so với cấu kiện bê tông cốt thép truyền thống. Bài báo này được chia thành hai phần. Phần đầu của bài báo trình bày các tiêu chuẩn thiết kế kháng cắt cho cấu kiện bê tông cốt GFRP hiện hành. Phần tiếp theo của bài báo cáo kết quả thí nghiệm của hai mẫu dầm bê tông cốt GFRP có tỉ số nhịp chia cho chiều cao hữu hiệu (a/d) là 2,3 và 2,8. Khả năng kháng cắt của 2 mẫu dầm được dùng để so sánh với các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. Kết quả thí nghiệm cho thấy tỉ số a/d ảnh hưởng đến khả năng kháng cắt của dầm như được mô tả trong tiêu chuẩn CSA S806. So với kết quả thí nghiệm, các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành như ACI 440.1R và CSA S806 cho kết quả tương đối chính xác và có thiên hướng an toàn. Tỉ số trung bình khả năng kháng cắt từ tiêu chuẩn chia cho kết quả thí nghiệm của ACI 440.1R và CSA S806 là 0,907 và 0,893.

Tài liệu tham khảo

  1. . American Concrete Institute (ACI) (2006). Guide for the design and construction of concrete reinforced with FRP bars. ACI 440.1R-06, Farmington Hills, MI.
  2. . Canadian Standards Association (CSA) (2012). Design and Construction of Buildings Components with Fiber-Reinforced Polymers. CSA S806-12, Toronto
  3. . Intelligent Sensing for Innovative Structures, Canadian Network of Excellence (ISIS Canada) (2001) Reinforcing concrete structures with fibre reinforced polymers, Design manual No. 3. Winnipeg, Canada
  4. . Japan Society of Civil Engineering (JSCE) (1997) Recommendation for design and construction of concrete structures using continuous fiber reinforcing materials. Tokyo.
  5. . El-Sayed, A., El-Salakawy, E., and Benmokrane, B. (2005). Shear strength of concrete beams reinforced with FRP bars: design method, ACI Structural Journal, SP230-54, 955-973
  6. . Hoult, N. A., Sherwood, E. G., Bentz, E. C., and Collins, M. P. (2008). Does the use of FRP reinforcement change the one-way shear behavior of reinforced concrete slabs? J. Compos. Constr., 10.1061/(ASCE) 1090-0268(2008)12:2(125), 125–133.