##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Mô hình phần tử hữu hạn của sàn phẳng bê tông cốt thép chịu uốn và xoắn có kể đến tính phi tuyến của vật liệu

Nguyễn Mai Chí Trung

Tóm tắt

Bài báo này trình bày kết quả phân tích các mô hình thí nghiệm sàn phẳng bê tông cốt thép chịu uốn và xoắn, các mô hình vật liệu thường dùng trong phân tích phi tuyến, từ đó xây dựng mô hình phần tử hữu hạn để mô phỏng sự làm việc của sàn có kể đến yếu tố phi tuyến vật liệu. Ứng xử của sàn từ lúc sàn chịu tải trọng tác dụng cho đến lúc sàn bị phá hoại được trình bày thông qua quan hệ tải trọng - độ võng, đồng thời độ cứng chống xoắn của sàn cũng được xác định.

Tài liệu tham khảo

 1. . Timoshenko, S. and Woinowsky-Krieger, S. (1959). Theory of Plates and Shells. 2nd Ed. McGraw-Hill Companies, New York. 0070647798.
 2. . Marti, P., ASCE, M., Leesti, P. and Khalifa, W. U. (1987). Torsion test on reinforced concrete slab elements. Journal of Structural Engineering, Vol. 113, No. 5, pp. 994-1010.
 3. . Lopes, A. V., Lopes, S. M. R. and Carmo, R. N. F. (2014). Stiffness of reinforced concrete slabs subjected to torsion. Materials and Structures, Vol. 47, No. 1, pp. 227-238.
 4. . ANSYS (2013), Inc Theory reference, Release 15.0, Documentation for ANSYS.
 5. . Chen, W. F. (2007). Plasticity in reinforced concrete. McGraw-Hill Companies, New York. 1932159746.
 6. . Hognestad, E. (1951). A Study of Combined Bending and Axial Load in Reinforced Concrete Members. University of Illinois Engineering Experiment Station, Bulletin Series No. 399, 128 pp.
 7. . Todeschini, C. E., Bianchini, A. C. and Kesler, C. E. (1964). Behavior of concrete Columns Reinforced with High Strength Steels. ACI Journal, Proceedings, Vol. 61, No. 6, pp. 701-716.
 8. . Kent, D. C. and Park, R. (1971). Flexural members with confined concrete. Journal of the Structural Division, Proceedings Of the American Society of Civil Engineers, 97 (ST7), 1969-1990.
 9. . Popovics, S. (1973). A Numerical Approach to the Complete Stress-Strain Curve of Concrete. Cement and Concrete Research, Vol. 3, No. 5, pp. 583-599.
 10. . EN 1992-1-1 (2004). Design of concrete structures, Part 1-1: General rules and rules for building. European Committee for Standardization, Brussels.
 11. . Kachlakev, D., Miller, T., Yim, S., Chansawat, K., Potisuk, T. (2001). Finite Element Modeling of Reinforced Concrete Structures Strengthened with FRP Laminates. Research Project Work Plan, SPR 316, Oregon Department of Transportation, Washington.
 12. . Park, R. and Paulay, T. (1975). Reinforced Concrete Structures. Wiley-Interscience Publication, New York. 0471659177.
 13. . M. C. T. Nguyen, P. T. Pham, and N. L. Vuong (2016). An experimental study on torsional stiffness of reinforced concrete slab. The 7th International Conference of Asian Concrete Federation.
 14. . M. C. T. Nguyen, and P. T. Pham (2017). An investigation on the behaviour and stiffness of reinforced concrete slabs subjected to torsion. 5th Global Conference on Materials Science and Engineering, Vol. 164.