##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Phân tích ảnh hưởng của áp lực nước đến sự lan truyền vết nứt

Võ Thị Tuyết Giang , Nguyễn Võ Trọng , Nguyễn Quốc Gia Bảo

Tóm tắt

Bài nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích một mô hình tính dựa trên cơ sở tổng hợp các kết quả của lý thuyết cơ học rạn nứt và cơ học chất lưu, để nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực nước đến sự lan truyền vết nứt. Sự tương quan giữa áp lực nước và sự lan truyền vết nứt cũng như các yếu tố cường độ ứng suất, quỹ đạo vết nứt được trình bày trong kết quả nghiên cứu. Kết quả cho thấy sự phân bố áp lực chất lỏng có thể thúc đẩy sự lan truyền vết nứt hơn nữa và mô hình tính này là một công cụ rất hiệu quả để mô phỏng nứt gãy thủy lực. Ngoài ra, mô hình tính sẽ có ý nghĩa khá lớn trong công tác thiết kế và đánh giá độ ổn định của các công trình bị nứt gãy và chịu tác động của áp lực nước.

Tài liệu tham khảo

 1. . Ingraffea, A.R. 1990. Case studies of simulation of fracture in concrete dams. Engineering Fracture Mechanics, 35(1­3):553­564.
 2. . Linsbauer, H.N. 1990. Application of the methods of fracture mechanics for the analysis of cracking in concrete dams. Engineering Fracture Mechanics, 35(1­3):541­551.
 3. . Carpinteri, A., Valente, S., Ferrara, G. & Imperato, L. 1992. Experimental and numerical fracture modeling of a gravity dam. Fracture Mechanics of Concrete Structures, pp 351­360.
 4. . Bhattacharjee, S.S. & Leger, P. 1994. Application of NLFM models to predict cracking in concrete gravity dams. Journal of Structural Engineering (New York), 120(4):1255­1271.
 5. . Saouma, V.E. & Morris, D.I. 1998. Application of fracture mechanics to concrete dams: A detailed case study. Dam Engineering, 9(4):321­344.
 6. . Barpi, F & Valente, S. 2001. Time­dependent fracture of concrete dam models with fuzzy parameters. Fourth International Conference, edited by D.M. Dubois, American Institute of Physics, 325­337.
 7. . Shi, Z.H., Suzuki, M. & Nakano, M. 2003. Numerical analysis of multiple discrete cracks in concrete dams using extended fictitious crack model. Journal of Structural Engineering, 129(3):324­336.
 8. . HorII, H. & Chen, S.C. 2003. Computational fracture analysis of concrete gravity dams by crack embedded elements ­ Toward an engineering evaluation of seismic safety. Engineering Fracture Mechanics, 70:1029­1045.
 9. . Jin, C., Soltani, M. & An, X. 2005. Experimental and numerical study of cracking behavior of openings in concrete dams. Computers & Structures, 83:525­535.
 10. . Lohrasbi, A.R. & Attarnejad, R. 2005. Experimental and numerical study of cracking behavior of openings in concrete dams. Computers & Structures, 83:525­535.
 11. . Vo, T.T.G. & Nguyen, V.T. 2017. Simulation of crack propagation in concrete structures using X-FEM and level set method. The 11th South East Asian Technical University Consortium Symposium (SEATUC), Ho Chi Minh City – Vietnam, ISBN: 1882-5796.
 12. . Vo, T.T.G. & Nguyen, V.T. 2017. Crack propagation analysis in concrete dams based on the eXtended Finite Element Method. Proceedings of the 4th Congrès International de Géotechnique – Ouvrages – Structures (CIGOS), Ho Chi Minh City – Vietnam, 8, Springer Singapore, ISBN 978-981-10-6712-9.
 13. . Liang, W.H., Qiao, C.X. & Tu, C.L. 1982. A summarized study on cracks in Zhexi concrete buttress dam. ShuiliXuebao/J. Hydraul. Eng. 6, 1-10 (in Chinese).
 14. . Dewey, R.R., Reich, R.W. & Saouma, V.E. 1994. Uplift modeling for fracture­mechanics analysis of concrete dams. J. Struct. Engrg., ASCE 120 (10), 3025-3044.
 15. . Plizzari, G.A. 1998. On the influence of uplift pressure in concrete gravity dams. Engrg. Fract. Mech. 59 (3), 253-267.
 16. . Slowik, V. & Saouma, V.E. 2000. Water pressure in propagating concrete cracks. J. Struct. Engrg., ASCE 126 (2), 235-242.
 17. . Wang, Y. & Jia, J. 2017. Experimental study on the influence of hydraulic fracturing on high concrete gravity dams. Journal of Engineering Structures, 132:508-517.
 18. . Moes, N., Dolbow, J. & Belytschko, T. 1999. A finite element method for crack growth without remeshing, Int. J. Number. Methods Eng. 46, 131-150.
 19. . Osher, S. & Sethian, J.A. 1988. Fronts propagating with curvature dependent speed: algorithms based on Hamilton-Jacobi formulations, Journal of Computational Physics. 79, 12-49.
 20. . Stolarska, M., Chopp, D.L., Moës, N. & Belytschko, T. 2001. Modelling crack growth by level sets in the extended finite element method, Int. J. Numer. Methods Eng. 51, 943-960.
 21. . Tran, V-X & Geniaut, S. 2012. Development and industrial applications of X-FEM axisymmetric model for fracture mechanics, Engineering Fracture Mechanics. 82, 135-157.
 22. . Erdogan, F. & Sih, G.C. 1963. On the crack extension in plates under plane loading and transverse shear, ASME Journal of Basic Engineering. 85, 519–527.
 23. . Destuynder, Ph., Djaoua, M. & Lescure, S, 1983. Some remarks on elastic fracture mechanics, J. Méc.Théor. Appl. 2, 113-135.
 24. . Geniaut, S. & Galenne, E. 2012. A simple method for crack growth in mixed mode with X-FEM, International Journal of Solids and Structures. 49, 2094-2106.
 25. . Chahrour, A.H. & Ohtsu, M. 1994. Crack growth prediction in scaled down model of concrete gravity dam, Theoretical and Applied Fracture Mechanics. 21, 29-40.
 26. . Vo, T.T.G. & Nguyen, V.T. 2017. Mô phỏng sự phát triển vết nứt trong kết cấu đập bê tông bằng phương pháp phần tử hữu hạn mở rộng. Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng (4).