##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu sự phân bố tải trọng trong quá trình làm việc của móng bè cọc

Nguyễn Ngọc Thắng , Nguyễn Trường Hải

Tóm tắt

Móng bè cọc ngày càng được áp dụng rộng rãi, đặc biệt là cho các tòa nhà cao tầng. Trong móng bè cọc, cọc không được thiết kế để chịu toàn bộ tải trọng mà chỉ để giảm độ lún đến một mức độ cho phép. Bài báo này trình bày nghiên cứu sử dụng kết hợp với phương pháp phần tử hữu hạn để thiết kế móng bè cọc. Kết quả nghiên cức chỉ ra rằng: phương pháp móng bè cọc như là một phương án móng thay thế. Phân tích phần mềm Plaxis 3D để xác định độ lún và hệ số phân bố tải trọng trong móng bè cọc.

Tài liệu tham khảo

  1. . Võ Phán. Các phương pháp khảo sát hiện trường và thí nghiệm đất trong phòng, Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 220-226, 2012.
  2. . Châu Ngọc Ẩn. Nền móng, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2012.
  3. . Phung Duc Long. Piled Raft - A Cost-Effective foundation method for high-rises, Geotechnical Engineering Journal of the Seags & Agssea Vol 41, No 3 September 2010 Issn 0046-5828.
  4. . Cao Văn Hóa. Phân tích ứng xử lún của bản móng trên hệ cọc bằng chương trình PRAB, tuyển tập hội thảo "Địa kỹ thuật vì sự phát triển xanh", 2013.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả