##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Ứng xử cố kết của đất sét lòng sông khi gia cường đệm cát và vải địa kỹ thuật dưới điều kiện nén 3 trục

Nguyễn Thanh Tú , Nguyễn Minh Đức , Trần Văn Tiếng , Lê Phương Bình

Tóm tắt

Đất sét nạo vét từ lòng sông khi được thay thế cát san lấp làm nền đường nông thôn mang lại nhiều lợi ích và cũng tồn tại khó khăn. Phương pháp gia cường đất bằng vải địa kỹ thuật và đệm cát được áp dụng trong nghiên cứu để tăng khả năng cố kết của đất bùn, từ đó tăng khả năng chịu lực cho đất. Kết quả cho thấy quá trình cố kết của đất được đẩy nhanh đến 3 lần khi gia cường bằng đệm cát và 1,6 lần khi gia cường bằng vải địa kỹ thuật trong điều kiện cố kết 3 trục không nở hông. Các giá trị này lần lượt là 4 lần và 1,7 lần khi thí nghiệm cố kết 1 trục. Kết quả còn cho thấy thời gian cố kết 3 trục không nở hông giảm từ 10 % đến khoảng 30 % so với thời gian cố kết 1 trục trong cùng điều kiện do ảnh hưởng của ma sát thành khi chiều cao mẫu lớn. Nghiên cứu cũng giới thiệu phương pháp xác định hệ số áp lực ngang Ko trong thí nghiệm cố kết 3 trục không nở hông để xác định ứng suất ngang hữu hiệu theo ứng suất dọc trục hữu hiệu.

Tài liệu tham khảo

 1. . Huerta, A., & Rodriguez, A. (1992). Numerical analysis of non-linear large-strain consolidation and filling. Comput. Struct. 44 (1), 357–365.
 2. . Liu, Z.Q., Zhou, & C.Y. (2005). One-dimensional non-linear large deformation con- solidation analysis of soft clay foundation by FDM. Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni 44 (3), 25–28, in Chinese.
 3. . Zhang, M., Zhu, X., Yu, G., Yan, J., Wang, X., Chen, M., & Wang, W. (2015). Permeability of muddy clay and settlement simulation. Ocean Engineering, 104, 521–529.
 4. . Palmeira, E. M., Pereira, J. H. F., & Da Silva, A. R. L. (1998). Backanalyses of geosynthetic reinforced embankments on soft soils. Geotextiles and Geomembranes, 16(5), 273–292.
 5. . Sridharan, A., Murthy, S., Bindumadhava, B.R., & Revansiddappa, K. (1991). Technique for using fine-grained soil in reinforced earth. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 117(8), 1174–1190.
 6. . Glendinning, S., Jones, C., & Pugh, R. (2005). Reinforced soil using cohesive fill and electrokinetic geosynthetics. International Journal of Geomechanics, 5(2), 138–146.
 7. . Chen, J., & Yu, S. (2011). Centrifugal and numerical modeling of a reinforced lime-stabilized soil embankment on soft clay with wick drains. International Journal of Geomechanics, 11(3), 167–173.
 8. . Taechakumthorn, C. & Rowe, R. (2012). Performance of reinforced embankments on rate-sensitive soils under working conditions considering effect of reinforcement viscosity. International Journal of Geomechanics, 12(4), 381–390
 9. . Yang, K.H., Yalew, W.M., & Nguyen, M.D. (2015). Behavior of Geotextile- Reinforced Clay with a Coarse Material Sandwich Technique under Unconsolidated- Undrained Triaxial Compression. International Journal of Geomechanics, ASCE, 16(3).
 10. . Ingold, T.S. (1983). Reinforced clay subject to undrained traxial loading. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 109(5), 738–744.
 11. . Zhou, H., & Wen, X. (2008). Model studies on geogrid- or geocell-reinforced sand cushion on soft soil. Geotextiles and Geomembranes, 26(3), 231–238.
 12. . Sitharam, T. G., & Hegde, A. (2013). Design and construction of geocell foundation to support the embankment on settled red mud. Geotextiles and Geomembranes, 41, 55–63.
 13. . Yu, Y., Zhang, B., & Zhang, J. M. (2005). Action mechanism of geotextile-reinforced cushion under breakwater on soft ground. Ocean Engineering, 32(14-15), 1679–1708
 14. . Dash, S. K., & Bora, M. C. (2013). Improved performance of soft clay foundations using stone columns and geocell-sand mattress. Geotextiles and Geomembranes, 41, 26–35.
 15. . Hufenusa, R., Rueeggerb. R., Banjacc, R., Mayorc, P., Springmanc, S. M., & Bronnimann, R., 2006. Full-scale field tests on geosynthetic reinforced unpaved roads on soft subgrade, Geotextiles and Geomembranes 24 (2006) 21–37
 16. . Lê Bá Vinh & Trần Tiến Quốc Đạt (2003). Nghiên cứu giải pháp sử lý nền và tính toán ổn định của công trình đường cấp III trên nền có lớp đất yếu mỏng, Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa, http://www.nsl.hcmus.edu.vn/greenstone/collect/hnkhbk/index/assoc/HASH0163.dir/doc.pdf, ngày truy cập 30/03/2016
 17. . Duc Nguyen Minh, Tu Nguyen Thanh, Tin Le Huu. (2019), “The effect of soaking process on the bearing capacity of soft clay reinforced by nonwoven geotextile”, Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development, volume 62, pp 669-676. Scopus, ISSN 2366-2557; 2366-2565 (electronic)
 18. . Ingold, T.S. & Miller, K.S. (1982). The performance of impermeable and permeable reinforcement in clay subject to undrained loading. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 15(3), 201–208.
 19. . Fabian, K. & Foure, A. (1986). Performance of geotextilereinforced clay samples in undrained triaxial tests.” Geotextiles and Geomembranes, 4(1), 53–63.
 20. . Fourie, A.B. & Fabian, K.J. (1987). Laboratory determination of clay geotextile interaction. Geotextiles and Geomembranes, 6(4), 275–294.
 21. . Al-Omari, R.R., Al-Dobaissi, H.H., Nazhat, Y.N., and Al-Wadood, B.A. (1989). Shear strength of geomesh reinforced clay. Geotextiles and Geomembranes, 8(4), 325–336.
 22. . Indraratna, B., Satkunaseelan, K.S., and Rasul, M.G. (1991). Laboratory properties of a soft marine clay reinforced with woven and nonwoven geotextiles. Geotechnical Testing Journal, ASTM, 14(3), 288–295.
 23. . Unnikrishnan, N., Rajagopal, K., & Krishnaswamy, N.R. (2002). Behaviour of reinforced clay under monotonic and cyclic loading. Geotextiles and Geomembranes, 20(2), 117–133.
 24. . Noorzad, R. & Mirmoradi, S.H. (2010). Laboratory evaluation of the behavior of a geotextile reinforced clay. Geotextiles and Geomembranes, 28(4), 386–392.
 25. . Jamei, M., Villard, P., & Guiras, H. (2013). Shear failure criterion based on experimental and modeling results for fiber-reinforced clay. International Journal of Geomechanics, 13(6), 882–893.
 26. . Mirzababaei, M., Miraftab, M., Mohamed, M., & McMahon, P. (2013). Unconfined compression strength of reinforced clays with carpet waste fibers. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 139(3), 483–493.
 27. . Nguyen, M.D. (2014). Behavior of Geosynthetic-Reinforced Granular and Cohesive Soil. PhD dissertation, National Taiwan University of Science and Technology, Taipei, Taiwan, Jan 2014.