##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Mai Bá Nhẫn , Lê Trung Phong

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả  tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp. Tác giả đã thực hiện nghiên cứu này, bằng phương pháp mô hình thống kê hiện đại – SPSS. Nghiên cứu sử dụng 5 biến độc lập: “Văn bản pháp lý”, “Biến động giá”, “Năng lực người tham gia”, “Thiết bị công nghệ”, “Năng lực quản lý của chủ đầu tư”. Và một biến phụ thuộc “Mức độ khó khăn vướng mắc của công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng”. Kết quả xếp hạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố lần lượt là: “Văn bản pháp lý”, “Năng lực người tham gia”, “Biến động giá”, “Thiết bị công nghệ”, “Năng lực quản lý của chủ đầu tư”.

Tài liệu tham khảo

  1. . Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức
  2. . Nguyễn Đình Thọ, 2013, Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, NXB Tài chính

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.