Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng Tải xuống Tải xuống PDF