##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Journal of Building Materials and Construction

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu phương pháp quản trị khoản phải thu để giảm thiểu rủi ro tín dụng thương mại trong các công ty kinh doanh vật liệu xây dựng

Nguyễn Thị Thu Thủy

Tóm tắt

Sử dụng tín dụng thương mại diễn ra rất phổ biến trong các ngành sản xuất, xây dựng và khoản phải thu của các công ty trong những ngành này thường chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tổng tài sản. Mặc dù vậy hầu hết các công ty thường chưa coi trọng việc quản trị khoản phải thu mà chỉ làm theo cảm tính hoặc kinh nghiệm, vì vậy không phát huy được hết hiệu quả sử dụng vốn lưu động, thậm chí làm gia tăng các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi. Nghiên cứu này xây dựng một phương pháp quản trị khoản phải thu thông qua đánh giá khách hàng giúp các công ty bán chịu lựa chọn được các khách hàng đáp ứng được tiêu chuẩn bán chịu theo hướng giảm rủi ro thu hồi nợ mà vẫn đảm bảo tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tài liệu tham khảo

  1. . Nguyễn Tấn Bình, “Quản trị tài chính ngắn hạn”; NXB Thống kê TP.Hồ Chí Minh, 2011.
  2. . Nguyễn Minh Kiều, “Phân tich tài chính”, www.fetp.edu.vn.
  3. . Eugene F.Bringham and Houston, “Fundermentals of financial management”, tái bản lần thứ 4, chương 3, 2004.
  4. . htpps://giamdocdieuhanh.org/tai-chinh-ke-toan/Doanh-nghiep-ban-chịu.html
  5. . htpps://phantichspss.com/tong-hop-link-download-phan-mem-spss-amos.html
  6. . htpp://phantichspss.com/phan-tich-do-tin-cay-cronbachs-alpha. Html
  7. . Nguyễn Minh Kiều, “Quản trị rủi ro tài chính”; Khoa sau đại học – Đại học mở TP. Hồ Chí Minh và chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, 2014.