Quay trở lại Chi tiết Bài báo Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí xây dựng nhà xưởng trong giai đoạn đấu thầu Tải xuống Tải xuống PDF