##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Phân tích rủi ro trong giai đoạn chuẩn bị dự án nhà cao tầng của chủ đầu tư tại Tp.Hồ Chí Minh

Hoàng Văn Dương , Lương Đức Long

Tóm tắt

Vòng đời của tất cả các dự án (Bao gồm dự án đầu tư xây dựng) đều chứa đựng các rủi ro. Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn, gây hậu quả nghiêm trọng làm ảnh hưởng các giai đoạn sau và toàn dự án, song thực tế các nghiên cứu về rủi ro trong giai đoạn chuẩn bị dự án còn rất hạn chế so với các nghiên cứu liên quan khác. Bài báo này tập trung phân tích các nhân tố rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và chi phí trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Thực hiện khảo sát 28 nhân tố rủi ro được chia thành 05 nhóm chính: Tài chính và Kinh tế (1); Chính sách và Pháp luật (2); Kỹ thuật và Công nghệ (3); Tổ chức và Quản lý (4);  Môi trường và Xã hội (5). Bảng khảo sát được thu thập và lấy ý kiến từ các chuyên gia, các nhân sự có nhiều kinh nghiệm làm việc cho các công ty xây dựng tại Tp.HCM để tìm ra các nhân tố rủi ro xảy ra thường xuyên và có mức độ tác động lớn, ảnh hưởng trong giai đoạn. Từ đó cung cấp cho các doanh nghiệp, các Chủ đầu tư có kế hoạch điều chỉnh đường lối, chính sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc đầu tư và quản lý dự án.

Tài liệu tham khảo

 1. . AS/NZS 4360-1999 - Standards Australia – Risk management.
 2. . ICE – Institution of Civil Engineers. Ramp book – Risk analysis and Management for projects, Thomas Telford.
 3. . PMBOK Guide – Sixth Edition + Agile practice guide.
 4. . Tạp chí người xây dựng (Số 11 & 12 năm 2018). Tổng quan các nghiên cứu về quản lý rủi ro trong xây dựng.
 5. . Fangfang Wen1, Ling Li2 (2013). Based on AHP-fuzzy comprehensive evaluation method of real estate investment risk research.
 6. . Bayu Aditya Firmansyah1, Alin Veronika2, Bambang Trigunarsyah3 (2006). Risk analysis in feasibility study of building construction project: Case study - Pt. Perusahaan gas negara Indonesia.
 7. . Nguyễn Quốc Toản (2019). Quản lý rủi ro: Bài học kinh nghiệm và giải pháp trong giai đoạn chuẩn bị dự án (Khảo sát tại Ban quản lý dự án Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh).
 8. . Lê Văn Long (2006), Một số vấn đề quản lý rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng công trình,Tạp chí Kinh tế Xây dựng, số 4/2006.
 9. . Nunnally, J. (1978), Psychometric Theory, New York, McGrawHill.
 10. . Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Ðức.
 11. . Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014.
 12. . Nghị định số: 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 13. . Roger Flanagan, George Norman (1993). Risk Management and Construction, Blackwell Scientific.
 14. . Nigel J. Smith, Tony Merna, Paul Jobling (2006). Managing Risk in Construction Projects, Second edition-Wiley-Blackwell.
 15. . John Raftery (1993). Risk Analysis in Project Management, E&FN Spon.