##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Xác định khả năng thắng thầu, giá dự thầu hợp lý trong đấu thầu cạnh tranh bằng phương pháp mạng Bayesian belief networks và lý thuyết trò chơi

Nguyễn Đăng Trình , Lê Thanh Tân , Phan Duy Lai , Trần Hoàng Gia , Trần Đức Học

Tóm tắt

Lựa chọn giá dự thầu hợp lý và xác định khả năng thắng thầu là một trong những vấn đề mang tính sống còn đối với các nhà thầu. Đây là một vấn đề rất khó vì trong hoạt động đấu thầu có sự đa dạng và phức tạp. Các nghiên cứu trước chỉ dựa vào dữ liệu quá khứ để đưa ra quyết định; tuy nhiên, dữ liệu quá khứ chỉ là một nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia dự thầu cần thêm các dữ liệu thông tin tổng hợp khác. Bài báo này trình bày phương pháp sử dụng mạng bayesian belief networks (BBNs) và lý thuyết trò chơi để xác định khả năng thắng thầu trong đấu thầu cạnh tranh. Để thực hiện các mục tiêu trên, Kết quả nghiên cứu đã tiến hành thu thập dữ liệu và phân tích, để đưa ra các nhân tố ảnh hưởng có thể đánh giá được bản thân và các đối thủ sẽ có xu hướng lựa chọn giá dự thầu. Đồng thời, mô hình cũng đánh giá sự tương tác của nhà thầu với các đối thủ tiềm năng để xác định giá dự thầu hợp lý, cũng như xác suất thắng thầu lớn nhất.

Tài liệu tham khảo

  1. . M. Jarkas Abdulaziz, A. Mubarak Saleh, and Y. Kadri Charles, "Critical Factors Determining Bid/No Bid Decisions of Contractors in Qatar," Journal of Management in Engineering, vol. 30, no. 4, p. 05014007, 2014/07/01 2014, doi: 10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000223.
  2. . A. A. Shash, "Factors considered in tendering decisions by top UK contractors," Construction Management and Economics, vol. 11, no. 2, pp. 111-118, 1993/03/01 1993, doi: 10.1080/01446199300000004.
  3. . I. Ahmad and I. Minkarah, "Questionnaire Survey on Bidding in Construction," Journal of Management in Engineering, vol. 4, no. 3, pp. 229-243, 1988/07/01 1988, doi: 10.1061/(ASCE)9742-597X(1988)4:3(229).
  4. . Y.-T. C. Ching-Torng Lin, "Bid/no-bid decision-making – a fuzzy linguistic approach," International Journal of Project Management, vol. 22, pp. 585-593, 2004.
  5. . C. I. Dong-hong, Xi-yan, Zhang2, "APPLICATION OF GAME THEORY ON BIDDING PRICE DECISION," 2009.
  6. . T. Hegazy, Computer-Based Construction Project Management. 2002.