##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Journal of Building Materials and Construction

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Phân tích hiệu quả của móng bè – cọc

Hoàng Công Vũ , Phan Ngọc Sơn

Tóm tắt

Bài báo này phân tích hiệu quả kinh tế của móng bè – cọc so với móng cọc khoan nhồi. Sau khi dùng phương pháp xét đến mối quan hệ tương hỗ giữa đất, bè, cọc và mô hình bài toán bằng phần mềm ETABS và SAFE đem lại hiệu quả đáng kể khi so sánh móng bè - cọc với móng cọc khoan nhồi.

Tài liệu tham khảo

  1. . Lê Anh Hoàng, Nền và móng, tr 260-293, NXB Xây dựng, 2004.
  2. . Trần Quang Hộ, Giải Pháp Nền Móng Nhà Cao Tầng, tr 160-168, NXB ĐH quốc gia TP.HCM.
  3. . TCVN 9362: 2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.
  4. . Poulos H.G. an approximate numerical analysis of pile raft interaction. International journal of Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 18, pp. 73-92, 1994.

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.