##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Khai thác yếu tố hình học không gian trong kiến trúc công trình

Vũ Hữu Tuyên , Đỗ Việt Anh

Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu một số nội dung kiến thức hình học ứng dụng trong kiến trúc công trình, qua đó hỗ trợ cho giáo viên và sinh viên khi giảng dạy và học tập môn học hình học, nhằm phát huy cao nhất khả năng ứng dụng thực tiễn của môn học, đáp ứng được yêu cầu của thực tế khi sinh viên ra trường. Thông qua đó, góp phần vào phát triển tư duy cho sinh viên trong sáng tạo kiến trúc công trình.

Tài liệu tham khảo

 1. . Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Chương trình giáo dục phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.
 2. . Battista, M. T. (2001). A research – based perspective on teaching school geometry. In J. Brophy (Ed.). Subjec t– specific instructional methods and activities, advances in research onteaching, vol. 8.
 3. . Ministry of Education Singapore (2007), Secondary Mathematics Syllabuses, Singapore.
 4. . National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston: VA.
 5. . Zemelman, S., Daniels, H. & Hyde, A. (1998).Best practice: New standards for teaching and learning in America’s schools (2nd ed.). Portsmouth, NH: Heineman.
 6. . Đoàn như Kim: Một số khái niệm về hình học trong kiến trúc, NXB xây dựng, 2005
 7. . Feray MADEN, Koray KORKMAZ: Geometric and Kinematic Analysis of Deployable Doubly Ruled Hyperboloids, 2017
 8. . Alan Blanc, Michael McEvoy, Roger Plank: Architecture and Construction in Steel, 1993
 9. . Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Sách giáo khoa Hình học 12 nâng cao, NXB Giáo dục, Hà Nội.
 10. Nguồn internet:
 11. https://www.wikipedia.org
 12. http://www.cativecephe.com
 13. https://www. architectmagazine.com