##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Một số điểm mới trong nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Nguyễn Văn Đức

Tóm tắt

Ngày 26/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng đã được bổ sung hoặc quy định chi tiết hơn so với nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015. Bài báo này giới thiệu những điểm mới trong Nghị định số 06/2021/NĐ-CP nhằm giúp các chủ thể tham gia dự án đầu tư xây dựng công trình nắm rõ hơn vai trò của mình trong công tác quản lý từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng công trình xây dựng.

Tài liệu tham khảo

  1. . Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020;.
  2. . Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. ngày 12 tháng 05 năm 2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
  3. . Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.