##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Khảo sát thực nghiệm ảnh hưởng của cường độ chịu nén bê tông đến ứng xử uốn của dầm liên hợp thép - bê tông

Lê Minh Phước Nhân , Bùi Đức Vinh , Lê Thái Sơn

Tóm tắt

Khảo sát thực nghiệm ảnh hưởng của cưởng độ chịu nén của bê tông đến ứng xử uốn của dầm liên hợp thép – bê tông được thực hiện trên hai mẫu dầm với mác bê tông C40 và C60. Liên kết kháng cắt perfobond được sử dụng cho các dầm nhằm ngăn cản sự trượt và ứng xử liên hợp giữa bản bê tông và dầm thép hình chữ T. Các đại lượng nghiên cứu bao gồm: khả năng chịu lực, độ võng, biến dạng trượt tương đối giữa bê tông và thép, dạng phá hoại của dầm. Kết quả nghiên cứu cho thấy cường độ chịu nén của bê tông ảnh hưởng đáng kể đến độ võng của dầm, biến dạng trượt tương đối giữa bản bê tông và dầm thép. Khả năng chịu lực của dầm liên hợp có mác bê tông C60 tăng không đáng kể so với khả năng chịu lực của dầm có mác bê tông C40 và dạng phá hoại của hai dầm gần như tương đồng.

Tài liệu tham khảo

 1. . M. R. Veldanda and M. U. Hosain (1992), “Behaviour of Perfobond Rib Shear Connectors: Push-out Test”, Canadian Journal of Civil Engineering, 19: 1-10.
 2. . Oguejiofor EC, Hosain MU (1994), “A parametric study of perfobond rib shear connectors”, Canadian Journal of Civil Engineering, 21: 614–25.
 3. . Isabel Valente, Paulo J.S. Cruz (2004), “Experimental Analysis of Perfobond Shear Connection between Steel and Lightweight Concrete”, Journal of Constructional Steel Research, 60: 465–479.
 4. . P.C.G.daS.Vellasco, S.A.L.deAndrade, L.T.S.Ferreira, L.R.O.de Lima (2007), “Semi-rigid composite frames with perfobond and T-rib connectors Part1: Full scale tests”, Journal of Constructional Steel Research 63(2007), 263–279.
 5. . J. da. C. Vianna, L. F. Costa-Neves, P. C. G. da S. Vellasco, S. A. L. de Andrade (2008), “Experimental assessment of Perfobond and T-Perfobond shear connectors’ structural response”, Journal of Constructional Steel Research, 65: 408–421.
 6. . J. da. C. Viannaa, L. F. Costa-Neves, P. C. G. da S. Vellasco, S. A. L. de Andrade (2008), “Structural Behaviour of T-Perfobond Shear Connectors in Composite Girders: An Experimental Approach”, Engineering Structures, Volume 30, Issue 9: 2381-2391.
 7. . Sang-HyoKim,Won-HoHeo, Kyung-SikWoo, Chi-YoungJung, Se-JunPark (2014), “End – bearing resistance of Y-type perfobond rib according to rib width – height ratio”, Journal of Constructional Steel Research 103(2014), 101–116.
 8. . Brian Uy, “The effects of partial shear connection in hogging moment regions of composite beams and joints”, Fifth International Conference on Composite Construction in Steel and Concrete, pp. 336-345.
 9. . E.G. Oguejiofor and M.U. Hosain (1995), “Tests of Full-size Composite Beams with Perfobond Rib Connectors”, Canadian Journal of Civil Engineering, 22: 80-92.
 10. . Thi Hai Vinh Chu, Duc Vinh Bui, Van Phuoc Nhan Le, In-Tae Kim, Jin-Hee Ahn, Duy Kien Dao, “Shear resistance behaviors of a newly puzzle shape of crestbond rib shear connector: An experimental study”, Steel and Composite Structures, No. 5 (2016), 1157-1182, 2016.
 11. . Van Phuoc Nhan Le, Duc Vinh Bui, Thi Hai Vinh Chu, In-Tae Kim, Jin-Hee Ahn, Duy Kien Dao, “Behavior of steel and concrete composite beams with a newly puzzle shape of crestbond rib shear connector: an experimental study”, Structural Engineering and Mechanics, Vol. 60, No. 6 (2016), 1001-1019, 2016.
 12. . Lê Văn Phước Nhân, Bùi Đức Vinh, Hồ Đức Duy, Lê Thái Sơn, Lưu Trần Hữu Tín, “Ảnh hưởng của mức độ liên ết kháng cắt đến ứng xử uốn của dầm liên hợp thép – bê tông sử dụng liên kết kháng cắt dạng Perfobond: Phương pháp thực nghiệm”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, NUCE 2021, 15(1V):37–47.
 13. . The European Standard EN 1994-1-1:2004, Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures, Part 1-1: General rules and rules for buildings.