##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về bê tông in 3D

Vũ Văn Linh , Lê Việt Hùng , Lê Trung Thành , Nguyễn Công Hậu , Tạ Minh Phương Bảo , Nguyễn Văn Tuấn

Tóm tắt

Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về thành phần và tính chất của bê tông in 3D sử dụng các vật liệu sẵn có ở Việt Nam bao gồm cát (Dmax = 5 mm), xi măng, silica fume, tro bay, phụ gia hóa dẻo và nước. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy hoàn toàn có thể chế tạo được loại bê tông in 3D có độ chảy loang nằm trong khoảng từ 150 đến 200 mm, thời gian thi công 1h, cường độ nén tuổi 28 ngày là 50 đến 70 MPa. Hỗn hợp bê tông in 3D đạt tốc độ đùn hợp lý là 100 đến 140 mm/phút, tương ứng với tốc độ di chuyển của đầu in là 40 mm/s và độ mở đầu in là 20 mm. Hỗn hợp bê tông in 3D có tỷ lệ nước/chất kết dính và cát/chất kết dính tương ứng là 0,35 và 0,67 cho khả năng xây tốt nhất trong phạm vi nghiên cứu thực nghiệm này.

Tài liệu tham khảo

  1. . Z. Li et al., "Fresh and hardened properties of extrusion-based 3D-printed cementitious materials: a review",Sustainability,vol. 12, no. 14, p. 5628, 2020.
  2. . G. Ma, L. Wang, and Y. J. S. C. T. S. Ju, "State-of-the-art of 3D printing technology of cementitious material—An emerging technique for construction", Science China Technological Sciences, vol. 61, no. 4, pp. 475-495, 2018.
  3. . T. T. Le et al., "Mix design and fresh properties for high-performance printing concrete", Materials and Structures, vol. 45, no. 8, pp. 1221-1232, 2012.
  4. . G. Ma, Z. Li, L. J. C. Wang, and b. materials, "Printable properties of cementitious material containing copper tailings for extrusion based 3D printing", Construction and Building Materials, vol. 162, pp. 613-627, 2018.
  5. . Y. Zhang et al., "Fresh properties of a novel 3D printing concrete ink", Construction and Building Materials, vol. 174, pp. 263-271, 2018.
  6. . J. Lin, X. Wu, W. Yang, R. Zhao, and L. Qiao, "The influence of fine aggregates on the 3D printing performance," in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, vol. 292, no. 1, p. 012079: IOP Publishing.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả