##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy in 3D bê tông

Lê Cao Chiến , Nguyễn Văn Tuấn , Lê Trung Thành , Phùng Thị Mai Phương

Tóm tắt

Công nghệin 3D bê tông hiện nay là đại diện điển hình của ngành xây dựng vềviệc áp dụng công nghệcủa Cáchmạng công nghiệp lần thứtư vào kỹthuật xây dựng hiện đại. Đểcó thểhiện thực hoá kỹthuật in 3D bê tôngtrong chếtạo các cấu kiện vừa có khảnăng chịu lực tốt vừa có hình dáng kiến trúc, thẩm mỹđẹp thì máy in 3Dbê tông chính là công cụquan trọng nhất. Bài báo này trình bày kết quảnghiên cứu thiết kếvà chếtạo một máyin 3D bê tông cỡlớn điển hình có kích thước tổng thể4,92x2,53x2,53 m và kích thước cấu kiện lớn nhất cóthểin được lên đến 1,8x1,8x2,5 m. Đây là sản phẩm máy in 3D bê tông đầu tiên của Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

 1. . Izabela Hager, Anna Golonka, Roman Putanowicz.“3D printing of buildings and building components as the future of sustainableconstruction?”, Procedia Engineering 151, p. 292–299,2016.
 2. . https://www.eecs.psu.edu/news-archive/2019/memari-ali-3d-printed-concrete-system-commercialization.aspx
 3. . Wolfs RJM, Bos FP, Salet TAM, “Early age mechanical behaviour of 3D printed concrete: Numerical modeling and experimental testing”.Cem Concr Res106:103–116, 2018.
 4. . https://cobod.com/gantry-versus-robotic-arm-systems/
 5. . S. Lim, R.A. Buswell 1 , T.T. Le , S.A. Austin , A.G.F. Gibb , T. Thorpe, “Developments in construction-scale additive manufacturingprocesses”, Automation in Construction,21, 262-268, 2012.
 6. . Behrokh Khoshnevis, Dooil Hwang, Ke-Thia Yao, Zhenghao Yeh,
 7. “Mega-scale fabrication by contour crafting”,International Journalof Industrial and Systems Engineering (IJISE),Vol1(No.3), p.301-320, 2006.
 8. . Giovanni Cesaretti, Enrico Dini, Xavier De Kestelier, Valentina
 9. Colla, Laurent Pambaguian, “Building components for an outposton the Lunar soil by means of a novel 3D printing technology”. ActaAstronautica, 93, 430-450, 2014.
 10. . De Kestelier, Xavier; Buswell, Richard, “A Digital Design Environment for Large-Scale Rapid Manufacturing”. ACADIA 09:reForm( )-Building a Better Tomorrow,pp. 201-208, 2009.
 11. . Buswell, R.A.; Leal de Silva, W.R.; Jones, S.Z.; Dirrenberger, J, "3D printing using concrete extrusion: A roadmap for research". Cementand Concrete Research. 112: 37–49, 2018.
 12. . Gosselin, C.; Duballet, R.; Roux, Ph.; Gaudillière, N.; Dirrenberger,J.; Morel, P. "Large-scale 3D printing of ultra-high performanceconcrete–anew processing route for architects and builders".Materials & Design. 100: 102–109, 2016.
 13. . Le Trung Thanh; Austin, S. A.; Lim, S.; Buswell, R. A.; Gibb, A. G.F.; Thorpe, T. "Mix design and fresh properties for high performanceprinting concrete". Materials and Structures. 45 (8): 1221–1232,2012.
 14. . 3D Systems Corporation, “3D Printing Market-Growth, Trends,COVID-19 Impact, and Forecasts (2021-2026)”, 2021
 15. . Z.Y. Ahmed, F.P. Bos, M.C.A.J. van Brunschot & T.A.M. Salet, “On-demand additive manufacturing of functionally graded concrete”,Virtual and Physical Prototyping, 2020.
 16. . Bas Wijnen, Gerald C. Anzalone, Amberlee S. Haselhuhn, P. G.Sanders, and J. M. Pearce, "Free and Open-source Control Softwarefor 3-D Motion and Processing" Journal of openresearch software,no. 2, pp. 1-12, 2016.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả