##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Ảnh hưởng của cốt liệu được chế tạo từ tro bay thay thế cát tự nhiên tới một số tính chất của vữa xi măng

Lưu Thị Hồng , Đào Công Anh , Hoàng Lê Trung , Nguyễn Hải Long , Nobuo Inoue

Tóm tắt

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của cốt liệu mịn được chế tạo từ tro bay thay thế cát tự nhiên tới tính chất của vữa xi măng. Vữa sử dụng cốt liệu từ tro bay có kích thước từ 4,5 mm đến 0,14 mm cho tính chất tốt hơn vữa sử dụng cốt liệu từ tro bay kích thước nhỏ hơn 2,5 mm và lượng hạt dưới kích thước 0,14 mm lớn hơn 25 %. Hàm lượng cốt liệu từ tro bay thay thế cát tăng thì khối lượng riêng của vữa giảm tương ứng, nhu cầu nước cho vữa tăng nguyên nhân do các hạt cốt liệu từ tro bay có độ rỗng xốp và hút nước lớn. Cường độ nén của vữa ở tuổi 28 ngày tương đương mẫu đối chứng khi sử dụng 40 % hạt cốt liệu từ tro bay thay cát tự nhiên. Kết quả nghiên cứu này là bước đầu chứng minh khả năng ứng dụng sử dụng hạt cốt liệu từ tro bay thay thế cát tự nhiên để chế tạo vữa và bê tông.

Tài liệu tham khảo

  1. . TS. Lưu Thị Hồng, ThS Trịnh Thị Châm, CN, Lê Duy Văn - Nghiên cứu khả năng tạo hạt thạch cao trên thiết bị Vibro Explorer ; Viện Vật liệu xây dựng - Công ty Abe Iron Work, 2021,
  2. . Lê Anh Tài, Huỳnh Phương Nam , Chế tạo cốt liệu nhẹ từ tro bay cho bê tông xi măng, Số 4-2021, trang 26-32, tạp chí Vật liệu & Xây dựng,
  3. . ASTM C331 / C331M - 17 Standard Specification for Lightweight Aggregates for Concrete Masonry Units
  4. . ASTM C332 - 17 Standard Specification for Lightweight Aggregates for Insulating Concrete

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả