##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Tính chất của chất kết dính sử dụng phụ gia tro bay và ngói đất sét nung ở nhiệt độ cao

Đỗ Thị Phượng , Vũ Minh Đức

Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ cao đến một số tính chất cơ lý của chất kết dính từ xi măng poóclăng(OPC) và tro bay (FA), ngói vỡ đất sét nung (BN). OPC được thay thế bởi 10 % BN và 10, 20, 30,40 % FA (theo khối lượng). Sau khi chế tạo và bảo dưỡng, mẫu được sấy ở 100 oC trong 24 giờ, đốt nóngở 200, 400, 600, 800 và 1000 oC với thời gian hằng nhiệt 2 giờ, rồi làm lạnh đến nhiệt độ phòng. Các chỉ tiêu như khối lượng thể tích, độ co ngót và cường độ nén được xác định ở các cấp nhiệt độ. Kết quả chothấy mẫu FA20BN10 (70 % OPC + 20 % FA + 10 % BN) cho cường độ nén cao nhất, gấp khoảng 2 lần so với mẫu OPC, khối lượng thể tích giảm 9 % và độ co ngót 1,26 % ở khoảng 800oC.

Tài liệu tham khảo

 1. . Hager, I. (2013). Behaviour of cement concrete at high temperature. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 61(1), 145–154.
 2. . Klieger P, Lamond J. (1994). Significance of tests and properties of concrete and concrete-making materials. ASTM International.
 3. . Morsy, M. S., Al-Salloum, Y. A., Abbas, H., & Alsayed, S. H. (2012). Behavior of blended cement mortars containing nano-metakaolin at elevated temperatures. Construction and Building Materials, 35, 900–905.
 4. . Saad M, Abo-El-Enein, S.A., Hanna, G.B., Kotkata, M.F. (1996). Effect of temperature on physical and mechanical properties of concrete containing silica fume. Cem Concr Res, 26(5), 669–675.
 5. . Mendes, A., Saniayan, J., Collins, F. (2008). Phase transformations and mechanical strength of OPC/slag pastes submitted to high temperatures. Materials Structural, 41, 345–350.
 6. . Yigang, X., Wong, Y.L., Poon, C-S. (2000). Damage to PFA concrete subject to high temperatures. Proceedings of International Symposium on High Performance Concrete-Workability, Strength and Durability, 1093–1100.
 7. . Tanyildizi, H., Coskun, A. (2008). The effect of high temperature on compressive strength and splitting tensile strength of structural lightweight concrete containing fly ash. Construction and Building Materials, 22(11), 2269–2275.
 8. . Donatello, A., Kuenzel, C., Palomo, A., Rernández-Jiménez, A. (2014). High temperature resistance of a very high volume fly ash cement paste. Cement and Concrete Composites, 45, 234–242.
 9. . Heikal, M. (2008). Effect of elevated temperature on the physico-mechanical and microstructural properties of blended cement pastes. Building Research Journal, 56, 157–171.
 10. . Đỗ Thị Phượng, Nguyễn Văn Đồng. (2013). Sử dụng xi măng poóclăng hỗn hợp chế tạo chất kết dính chịu nhiệt. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ, ĐHĐN, 8 (69), 43–49.
 11. . Lưu Hoàng Sơn, Trần Thị Minh Hải, Nguyễn Thị Kim. (2021). Vữa phủ chống cháy siêu nhẹ cho kết cấu thép. Tạp Chí Vật Liệu và Xây Dựng, 1, 10–17.
 12. . Vũ Minh Đức. (2018). Nghiên cứu vữa chịu nhiệt (chống cháy) sử dụng cho các công trình xây dựng. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 2(1).
 13. . Viện Vật liệu xây dựng. (2020). Hội thảo chuyên đề “Tro xỉ nhiệt điện, xu hướng trong sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và làm nguyên liệu sản xuất clanhke xi măng nói riêng.” http://vibm.vn/Details/id/2230/VIBM-Hoi-thao-Tro-xi-nhiet-dien-xu-huong-trong-san-xuat-vat-lieu-xay-dung#.YEs7rp0zZPY
 14. . Chu Thị Hải Ninh. (2018). Nghiên cứu công nghệ chế tạo và thi công bê tông nhẹ chống cháy cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp [Luận án Tiến sỹ kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp]. Đại học Xây dựng.
 15. . Do Thi Phuong, Huynh Phuong Nam, Vu Minh Duc. (2019). Improving properties of OPC at high temperature by fly ash. Proceedings of the 3nd International Conference on Transportation Infrastructure and Sustanable Development, TISDIC 2019, 528–534.
 16. . Đỗ Thị Phượng, Lê Văn Trí, Vũ Minh Đức, Nguyễn Nhân Hòa. (2018). Chất kết dính chịu nhiệt sử dụng tro bay. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ ĐHĐN, 5 (126), 51–55.
 17. . Thái Duy Tuấn. (2014). Nghiên cứu công nghệ chế tạo vữa cách nhiệt chống cháy dùng cho các công trình xây dựng (Đề Tài NCKH Cấp Bộ Xây Dựng mã số RD 45-12). http://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1146/5688/nghiem-thu-de-tai--nghien-cuu-cong-nghe-che-tao-vua-cach-nhiet-chong-chay-dung-cho-cac-cong-trinh-xay-dung.aspx
 18. . Nguyen, N.L. (2019). Heat resistant mortar using Portland cement and waste clay bricks. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure, 54.
 19. . Nasser, K.W., Marzouk, H.M. (1979). Properties of mass concrete containing fly ash at high temperatures. ACI Journal, 76(4), 537–550.
 20. . El-Didamony, H., El-Rahman, E. A., & Osman, R. M. (2012). Fire resistance of fired clay bricks–fly ash composite cement pastes. Ceramics International, 38(1), 201–209.