##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu tính năng nhiệt của hệ thống cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng

Nguyễn Thị Thùy Linh , Lê Thị Song , Lê Cao Chiến

Tóm tắt

Hệ thống cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng thường được biết tới là một phần quan trọng trong kết cấu toà nhà, đảm bảo che chắn nắng, gió, mưa bão và bảo vệ con người khi ở bên trong. Ngoài những vai trò đó thì hệ thống cửa sổ, cửa đi còn tác động tới việc tiêu thụ năng lượng của tòa nhà. Các tác động đó có thể xác định thông qua thông số nhiệt và quang học của toàn bộ kết cấu cửa sổ, cửa đi, bao gồm: độ truyền nhiệt U-value; độ hấp thụ năng lượng mặt trời (SHGC) và độ truyền sáng (VLT). Các thông số truyền nhiệt này qua mỗi sản phẩm cửa là một hàm thuật toán rất phức tạp của sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài và cường độ bức xạ năng lượng mặt trời trên sản phẩm. Để đơn giản hóa và tối ưu hóa quá trình tính toán, tránh việc tính toán bằng thủ công có thể gây ra sai số do nhầm lẫn, khó kiểm soát và khó tiếp cận tính toán, Phòng thí nghiệm Lawrence Berkeley National Laboratory (Hoa Kỳ) đã phát triển các phần mềm tính toán là OPTICS, WINDOW và THERM. Giá trị tính toán bằng phần mềm với giá trị công bố trong tiêu chuẩn đảm bảo sai lệch không quá 3 % đáp ứng các tiêu chuẩn tính toán TCVN 11857, ISO 15099, ISO 10077; ANSI/NFRC 200-2020.

Tài liệu tham khảo

 1. . Seok-Hyun Kim, Hakgeun Jeong, Soo Cho. “A study on changes of window thermal performance by analysis of physical test result in Korea”, MDPI, 2019
 2. . Sang-Tae No, Jun-Sik Seo. “Analysis of Window components affecting U-value using thermal transmittance test results and multiple linear regression analysis”, Hindawi, Advances in Civil Engineering, Volume 2018
 3. . Siu Fung Fung, Lin Lu. “Thermal performance analysis on different types of glazing of public rental housing in Hong Kong”, 10th International Symposion on Heating, Ventilation and Air conditionning, Elsevier Ltd, 2017
 4. . Carli, Inc. “Technical Report: Calculation of optical properties for a venetian blind type of shading device”, 2006
 5. . National Fenestraion Rating Council, Inc. “Therm 7/Window 7 NFRC Simulation Manual”, 2017
 6. . Richard Versluis, Rebecca Powles, Michael Rubin, “Optics version 5.1.01”, LBNL Windows and Daylighting Group, 2002, https://windows.lbl.gov/software/
 7. . YourHome - Australia’s independent guide to creating sustainable homes for the future, Glazing, from https://www.yourhome.gov.au/passive-design/glazing, [truy cập ngày 26/10/2021]
 8. . ISO 10077-2:2003 Thermal Performance of windows, doors and shutters – Calculation of thermal transmittance – Part 2: Numerical method for frames (Đặc trưng nhiệt của cửa sổ, cửa đi và cửa chớp – Tính toán truyền nhiệt – Phần 2: Phương pháp số cho khung cửa)
 9. . TCVN 11857:2017 (ISO 15099:2003), Đặc trưng nhiệt của cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng – Tính toán chi tiết
 10. . TCVN 7737:2007 Kính xây dựng – Phương pháp xác định độ xuyên quang, độ phản quang, tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua và độ xuyên bức xạ tử ngoại
 11. . Tạp chí Kiến trúc số 07/2017, Định mức năng lượng công trình – Bước khởi đầu hướng đến Kiến trúc tiết kiệm năng lượng, từ https://www.tapchikientruc.com.vn/chuyen-muc/dinh-muc-nang-luong-cong-trinh-buoc-khoi-dau-huong-den-kien-truc-tiet-kiem-nang-luong.html, [truy cập ngày 26/10/2021]
 12. . Báo Công thương, Tiết kiệm năng lượng nhìn từ tòa nhà xanh, từ https://congthuong.vn/tiet-kiem-nang-luong-nhin-tu-toa-nha-xanh-164273.html, [truy cập ngày 26/10/2021]

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả