##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Ảnh hưởng của hàm lượng bột đá đến tính chất của vật liệu composite nhựa gỗ trên cơ sở nhựa polyethylene tái chế

Nguyễn Quý An , Đào Quốc Hùng , Trịnh Minh Đạt , Lê Văn Long

Tóm tắt

Trong sản xuất vật liệu composite nhựa gỗ, để giảm chi phí sản xuất và cải thiện một số tính chất của vật liệu, việc sử dụng các chất độn khoáng là rất cần thiết. Trong bài báo này, ảnh hưởng của bột đá đến tính chất của vật liệu composite nhựa gỗ được chế tạo trên cơ sở nhựa polyethylene tái chế và bột gỗ đã được nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy: việc bổ sung bột đá với hàm lượng phù hợp đã cải thiện khả năng gia công của vật liệu ở trạng thái nóng chảy, cũng như các tính chất cơ lý khác như độ bền kéo, độ bền uốn. Khi bổ sung bột đá với hàm lượng 15 % khối lượng so với bột gỗ và nhựa (pkl), vật liệu cho tínhchất tối ưu nhất với độ bền kéo tăng khoảng 20%  (từ 10,84 MPa lên 13,16 MPa), độ bền uốn tăng khoảng12 % (từ 21,12 MPa lên 23,70 MPa), so với mẫu đối chứng không sử dụng bột đá. Khi không sử dụng bột đá, trong lòng vật liệu tồn tại nhiều khoảng trống có thể quan sát được qua ảnh hiển vi điện tử quét (SEM), những khoảng trống này là nguyên nhân của độ hút nước cao cũng như khối lượng riêng kém hơn so với mẫu sử dụng bột đá với hàm lượng phù hợp.

Tài liệu tham khảo

  1. mineral fillers on the thermal properties of wood-plastic composites,” Wood Material Science & Engineering, vol. 7, no. 2, pp. 107–114, Jun. 2012, doi: 10.1080/17480272.2012.663408.
  2. . R. A. Ramli, N. Z. Zakaria, U. U. A. Rahman, N. B. A. Bakhtiar, S. N. H. Mustapha, and Y. M. Lian, “Effect of mineral fillers on mechanical, thermal and morphological properties of kenaf recycled polyethylene wood plastic composite,” Eur. J. Wood Prod., vol. 76, no. 6, pp. 1737–1743, Nov. 2018, doi: 10.1007/s00107-018-1356-2.
  3. . C. Hongzhen, K. Yang, and Y. Weiming, “Effects of calcium carbonate on preparation and mechanical properties of wood/plastic composite,” vol. 10, pp. 184–190, Jan. 2017, doi: 10.3965/j.ijabe.20171001.2707.
  4. . L. L. Yang, H. Li, and Z. Y. Zhong, “Study on mechanical properties of PP/wood powder composite,” Plastics Science and Technology, vol. 38, no. 2, pp. 36–39, 2010.