##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu sử dụng xỉ thép làm vật liệu san lấp, đắp nền trong xây dựng

Tạ Văn Luân , Lê Thị Song , Phạm Hữu Thiên

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng xỉ thép từ các loại lò luyện thép (lò chuyển BOF, lò hồ quang điện EAF, lò điện cảm ứng IF) ở Việt Nam để làm vật liệu san lấp, đắp nền trong xây dựng. Các mẫu xỉ thép đã được xác định thành phần nguy hại, đặc tính phóng xạ, thành phần hóa, thành phần khoáng và tính chất cơ lý. Kết quả nghiên cứu cho thấy các mẫu xỉ thép không phải là chất thải nguy hại theo quy định trong QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. Bên cạnh đó, kết quả tính toán chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn của các mẫu xỉ được thử nghiệm đều đạt yêu cầu làm vật liệu san lấp theo TCXDVN 397:2007 - Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của VLXD - Mức an toàn và phương pháp thử. Sau khi gia công xử lý thành phần hạt, tách từ và ổn định thể tích, xỉ thép có thể được sử dụng làm vật liệu san lấp, đắp nền với khối lượng lớn trong xây dựng mà không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực sử dụng.

Tài liệu tham khảo

  1. Nguyễn Thị Hằng, “Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng xỉ luyện gang, xỉ luyện thép thu được từ quá trình sản xuất gang, thép tại Việt Nam và đề xuất các biện pháp quản lý xỉ luyện gang, xỉ luyện thép”, Viện luyện kim đen, mã số ĐTKHCN.226/17, 2017
  2. The European Steel Association, “European Steel in Figures 2021”, Published 17/6/2021, Địa chỉ: https://www.eurofer.eu/publications/brochures-booklets-and-factsheets/european-steel-in-figures-2021/ [Truy cập 25/09/2021]
  3. U.S.Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, “Iron and Steel slag” January 2021, Địa chỉ: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2021/mcs2021-iron-steel-slag.pdf [Truy cập 25/09/2021]
  4. Jianlong Guo, Yanping Bao, Min Wang, “Steel slag in China: Treatment, recycling, and management”, Waste Management 78(2018) 318-330
  5. Nippon Slag Association, “Production and uses of steel slag in Japan” 2016, Địa chỉ: http://www.slg.jp/pdf/Steel%20Slag%202016FY.pdf (accessed 3 May 2017) [Truy cập 25/09/2021]
  6. Milton C.J.King, “Market and Applications of GGBFS and BOF slag in Taiwan”, Tuyển tập báo cáo Hội thảo quốc tế “Sử dụng xỉ gang và xỉ thép trong xây dựng vì sự phát triển bền vững”, Hà Nội, tháng 12/2016.
  7. Lê Việt Hùng, “Dự án Đánh giá chất lượng sản phẩm xỉ thép tái chế và tư vấn thiết lập hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm xỉ thép làm vật liệu xây dựng, Phần 2 – Đánh giá chất lượng sản phẩm xỉ thép làm vật liệu san lấp trong xây dựng”, Viện Vật liệu xây dựng, 2018
  8. http://sotnmt.hatinh.gov.vn/sotnmt/portal/read/tin-hoat-dong/news/mo-rong-thi-truong-tieu-thu-xi-than-xi-thep-o-khu-kinh-te-vung-ang.html [Truy cập ngày 25/09/2021]
  9. Ivanka Netinger Grubeša, Ivanna Barišić, Aleksandra Fucic and Samitinjay S. Bansode, “Characteristics and uses of steel slag in building construction”, Woodhead publishing series in civil and structural engineering: Number 67, 2016. ISBN 978-0-08-100376-3 (online)

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả