##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường của sản phẩm ván sàn từ nhựa tái chế

Lê Tuấn Anh , Trần Ngọc Trang , Nguyễn Thị Tâm , Lê Thị Song

Tóm tắt

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường của sản phẩm ván sàn từ nhựa tái chế thông qua các thử nghiệm xác định nồng độ formaldehyde phát tán và hàm lượng kim loại nặng thôi nhiễm ra môi trường xung quanh khu vực sử dụng. Kết quả thử nghiệm cho thấy hầu hết các loại sản phẩm ván sàn được sản xuất từ nhựa tái chế đều có mức phát thải formaldehyde và nồng độ kim loại nặng thôi nhiễm thấp hơn so với mức quy định đề ra trong tiêu chuẩn JIS A5741:2016 – Wood-Plastic Recycled Composites. Nghiên cứu khẳng định rằng sử dụng sản phẩm ván sàn từ nhựa tái chế không gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường xung quanh khu vực sử dụng.

Tài liệu tham khảo

 1. . https://moh.gov.vn/tin-tong-hop/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/nganh-y-te-chung-tay-cung-cong-ong-giai-quyet-o-nhiem-nhua-va-ni-long?inheritRedirect=false
 2. . https://anphatholdings.com/hoat-dong-moi-truong/tac-hai-khon-luong-cua-rac-thai-nhua-doi-voi-moi-truong-va-cuoc-song.html
 3. . https://sunwellvina.com/10-mo-hinh-tai-che-rac-thai-nhua-thanh-cong-tren-the-gioi.html
 4. . https://vietnam.panda.org/?364197/Qua-ti-rac-ngoi-n-cho-Cuc-xam-chim-ca-rac-thi.
 5. . P.O.Awoyera, A.Adesina, Plastic wastes to construction products: Status, limitations and future perspective, Case Studies in Construction Materials 12 (2020) e00330.
 6. . Pavlo Lyutyy – Pavlo Bekhta – Galyna Ortynska – Ján Sedliačik, Formaldehyde, phenol and amonia emissions from wood/ recycled polyethylene composites, 2017.
 7. . Xiaoliang Cheng, Honglan Shi, Craig Adams, Yinfa Ma, Assessment of metal contaminations leaching out from recycling plastic bottles upon treatments, 2010.
 8. . Jie Guo, Ying Jiang, Xiaofang Hu, Zhenming Xu, Volatile organic compounds and metal leaching from composite products made from fiberglass-resin portion of printed circuit board waste, Environmental Science & Technology, 2012, 46 (2), 1028–1034
 9. . Philipp F.Sommerhuber, Jan L.Wenker, Sebastian Rüter, Andreas Krause, Life cycle assessment of wood-plastic composites: Analysing alternative materials and identifying an environmental sound end-of-life option, Resources, Conservation and Recycling, Elsevier, 2016, 67 (8), 60-73.
 10. . S. Tlili, Sabine Crunaire, Marie Verriele, Nadine Locoge, Wood plastic composite materials made from recycled waste wood and plastic: Assessment of formaldehyde and VOC emissions, 2014.
 11. . FÉLIX, J.S, DOMEÑO, C., NERÍN, C. 2013. Characterization of wood plastic composites made from landfill-derived plastic and sawdust: volatile compounds and olfactometric analysis, Waste Management, 2013, 33(3): 645–655.
 12. . JIS A5741: 2016 – Wood-Plastic Recycled Composites.
 13. . TCVN 11352:2016 về Ván sàn composite gỗ nhựa.
 14. . TCVN 11353:2016 về Ván trang trí composite gỗ nhựa.
 15. . TCVN 7756-12:2007 về ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định hàm lượng formadehyt.
 16. . JIS A1460: 2015 Determination of the emission of formaldehyde from building boards - Desiccator method.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả