##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Journal of Building Materials and Construction

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Ảnh hưởng của nhiệt độ cao đến tính chất của bê tông chế tạo từ tro bay và silica fume

Đỗ Thị Phượng , Vũ Minh Đức

Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ cao đến một số tính chất của bê tông chế tạo từ cốt liệu tro xỉ nhiệt điện, chất kết dính từ  xi măng poóclăng (OPC) và tro bay (FA), silica fume (SF). Thành phần hạt cốt liệu tính toán theo công thức Andersen. OPC được thay thế bởi 16,0 % FA và 5,3 % SF (theo khối lượng). Mẫu sau khi chế tạo, dưỡng hộ 7 ngày trong điều kiện tiêu chuẩn, sấy ở 100 oC trong 24 giờ rồi nung ở các cấp nhiệt 200, 400, 600 và 800 với tốc độ 5oC/ph, thời gian hằng nhiệt 2 giờ, rồi làm lạnh đến nhiệt độ phòng. Khối lượng thể tích và cường độ nén được xác định ở mỗi cấp nhiệt độ. Khi tăng nhiệt độ đến 800oC, mẫu HRC có khối lượng thể tích mất 2 % và cường độ nén còn lại 58 %. Phân tích kính hiển vi điện tử quét (SEM) chỉ ra sự thay đổi liên kết giữa đá xi măng và cốt liệu (ITZ) khi tăng nhiệt độ.

Tài liệu tham khảo

 1. . Anupama, K.D., Priyadarsini, R.S., Naraynan, S. (2019). Effect of elevated temperatures on the mechanical properties of concrete. Structural Integrity 14, 384–394.
 2. . Hager, I. (2013). Behaviour of cement concrete at high temperature. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 61(1), 145–154.
 3. . Schneider, U. (1988). Concrete at high temperatures—A general review. Fire Safety Journal, 13(1), 55–68.
 4. . Xiao, J., & König, G. (2004). Study on concrete at high temperature in China—An overview. Fire Safety Journal, 39(1), 89–103.
 5. . Hlystov, A. I., Shirokov, V. A., & Vlasov, A. V. (2015). Efficiency Improvement of Heat-resistant Concrete through the Use of Sludge Technogenic Raw Material. Procedia Engineering, 111, 290–296.
 6. . Hager, I., Tracz, T., Sliwinski, J., Krzemien, K. (2015). The influence of aggregate type on the physical and mechanical properties of high-Performance concrete subjected to high temperature. Fire and Materials, Published Online in Wiley Online Library.
 7. . Netinger, I., Kesegic, I., & Guljas, I. (2011). The effect of high temperatures on the mechanical properties of concrete made with different types of aggregates. Fire Safety Journal, 46(7), 425–430.
 8. . Anghelescu, L., Cruceru, M., & Diaconu, B. (2017). Bottom ash as granular aggregate to manufacturing of lightweight heat resistant concretes. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY and ENVIRONMENT, 11, 168–171.
 9. . Yüksel, İ., Siddique, R., & Özkan, Ö. (2011). Influence of high temperature on the properties of concretes made with industrial by-products as fine aggregate replacement. Construction and Building Materials, 25(2), 967–972.
 10. . Remnev, V.V. (1996). Heat-resistant properties of cement stone with finely milled refractory additives. Refractories and Industrial Ceramics, 37, 10–11.
 11. . Đỗ Thị Phượng, Nguyễn Văn Đồng. (2013). Sử dụng xi măng poóclăng hỗn hợp chế tạo chất kết dính chịu nhiệt. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ, ĐHĐN, 8 (69), 43–49.
 12. . Vũ Minh Đức. (2018). Nghiên cứu vữa chịu nhiệt (chống cháy) sử dụng cho các công trình xây dựng. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 2(1). http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1056
 13. . Lưu Hoàng Sơn, Trần Thị Minh Hải, Nguyễn Thị Kim. (2021). Vữa phủ chống cháy siêu nhẹ cho kết cấu thép. Tạp Chí Vật Liệu và Xây Dựng, 1, 10–17.
 14. . Poon, C.S., Azhar, S., Anson, M., Wong, Y.L. (2001). Comparison of the strength and durability performance of normal-and high-strength pozzolanic concretes at elevated temperatures. Cement and Concrete Research, 31, 1291–1300.
 15. . Ghandehari, M., Behnood, A., Khanzadi, M. (2010). Residual mechanical properties of high-strength concretes after exposure to elevated temperature. J Mater Civil Eng ASCE, 59–64.
 16. . Heikal, M., El-Diadamony, H., Sokkary, T.M., Ahmed, I.A. (2013). Behavior of composite cement pastes containing microsilica and fly ash at elevated temperature. Construction and Building Materials, 38, 1180–1190.
 17. . Thi Phuong Do, Nguyen Lam, Minh Duc Vu. (2020). Effect of temperature on the physico-mechanical and microstructure properties of cement pastes containing fly ash and silica fume. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 869. https://doi.org/10.1088/1757-899X/869/3/032045
 18. . Thi Phuong Do, Van Quang Nguyen, Minh Duc Vu. (2021). A Study on Property Improvement of Cement Pastes Containing Fly Ash and Silica Fume After Treated at High Temperature. Advances in Intelligent Systems and Computing, GTSD 2020, 1284, 532–542.
 19. . Budnikov, P. P., & Savel’yev, V. G. (1962). Refractory concretes with a barium aluminate binder. Refractories, 3(9–10), 314–317.
 20. . Kodur, V. (2014). Properties of Concrete at Elevated Temperatures. ISRN Civil Engineering, 2014, 1–15. https://doi.org/10.1155/2014/468510
 21. . Demirel, B., & Keleştemur, O. (2010). Effect of elevated temperature on the mechanical properties of concrete produced with finely ground pumice and silica fume. Fire Safety Journal, 45(6–8), 385–391.
 22. . Vũ Minh Đức. (1992). Bê tông chịu nhiệt dùng xi măng poóclăng [Luận án Phó tiến sĩ khoa học kỹ thuật chuyên ngành Vật liệu chi tiết và sản phẩm xây dựng]. Đại học Xây dựng.
 23. . Chan, Y.N., Peng, G.F., Anson, M. (1999). Residual strength and pore structure of high-strength concrete and normal strength concrete after exposure to high temperatures. Cement and Concrete Composites, 21, 23–27.