##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu ảnh hưởng các dạng tồn tại của thạch cao FGD tới tính chất xi măng siêu Sulfate

Trịnh Thị Châm , Lưu Thị Hồng , Đỗ Đình Đức , Phạm Thanh Hải

Tóm tắt

Bài báo này trình bày về khả năng sử dụng thạch cao FGD (Flue-Gas Desulfurization) làm nguyên liệu sản xuất xi măng siêu Sulfate (SSC – superSulfated cement) thỏa mãn tiêu chuẩn BS EN 15743:2010+A1:2015, đồng thời cũng nghiên cứu các ảnh hưởng của các dạng tồn tại của thạch cao FGD tới tính chất của loại xi măng này. Kết quả nghiên cứu cho thấy thạch cao FGD được kích hoạt nhiệt (heat-activated - dạng hemihydrat và anhydrit) có tác dụng tốt với sự phát triển cường độ của đá xi măng. Đồng thời, các mẫu cũng bền trong các môi trường xâm thực Sulfate và nước biển. Kết quả thử nghiệm thành phần khoáng và vi cấu trúc của hồ xi măng cho thấy: sản phẩm thủy hóa chủ yếu là khoáng ettringite, gypsum và 1 phần khoáng C-S-H. Nhiệt thủy hóa của các mẫu thử nghiệm đều đáp ứng yêu cầu loại tỏa nhiệt thấp hoặc tỏa nhiệt rất thấp theo tiêu chuẩn TCVN 7712:2013, độ co khô của các mẫu thử nghiệm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 9501:2013.

Tài liệu tham khảo

  1. . BS EN 15743:2010+A1:2015: SuperSulfated cement. Composition, specifications and conformity criteria
  2. . TCVN 6017:2015 Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích
  3. . TCVN 6016:2011 Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ
  4. . TCVN 9501:2013: Xi măng đa cấu tử
  5. . TCVN 8824:2013 Xi măng - Phương pháp xác định độ co khô của vữa
  6. . TCVN 6070:2007 Xi măng - Phương pháp xác định nhiệt thủy hóa
  7. . Qingyong Wu, Qingzong Xue, Zhuqing Yu, Research status of super Sulfatee cement, Journal of Cleaner Production 294 (2021) 126228
  8. . Z. Grounds, D.V. Nowell, F.W. Wilburn, The influence of temperature and different storage conditions on the stability of supersulphated cement, J. Therm. Anal. 41(1994) 687–699
  9. . TCVN 7712:2013 Xi măng pooc lăng hỗn hợp ít tỏa nhi

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả