##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Journal of Building Materials and Construction

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu thực nghiệm một số tính chất của bê tông rỗng sử dụng vật liệu nhiễm mặn

Nguyễn Tuấn Trung , Nguyễn Văn Đồng

Tóm tắt

Bê tông rỗng có hệ thống lỗ rỗng hở thông nhau, chúng giúp nước dễ dàng thấm qua khi có mưa, đây là loại bê tông được ứng dụng nhiều trong các đô thị nhằm giảm hiện tượng ngập úng cục bộ. Với đặc điểm rỗng chúng cũng có thể được ứng dụng làm các công trình ven biển, hải đảo như đường bao, kết cấu giảm sóng. Tuy nhiên, ở các vùng đó thường rất khó khăn về nguyên liệu chế tạo như cát, nước. Trong bài báo này chúng tôi xin giới thiệu bê tông rỗng được chế tạo từ đá dăm có kích thước hạt từ 5 đến 10 mm, hỗn hợp chất kết dính gồm 60 % xi măng + 10 % silica fume (SF) + 30 % xỉ lò cao nghiền mịn (GBFS), cát biển, nước biển Hải Phòng kết hợp với phụ gia siêu dẻo, với 3 độ rỗng thiết kế là 15 %; 20 % và 25 %, sử dụng cát biển với các hàm lượng 4 %; 7 % và 10 %. Các kết quả đã đánh giá được ảnh hưởng của độ rỗng, hàm lượng cát tới một số tính chất của bê tông rỗng như độ rỗng, khối lượng thể tích, cường độ, hệ số thoát nước.

Tài liệu tham khảo

  1. . TCVN 2682 : 2009. Xi măng pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.
  2. . TCVN 4506 : 2012. Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.
  3. . ACI 211.3R-02. Guide for Selecting Proportions for No-Slump Concrete, Reported by ACI Committee 211.
  4. . Kayhanian; M, Anderson; D, Harvey; JT, Jones; D, Muhunthan B. Permeability measurement and scan imaging to assess clogging of pervious concrete pavements in parking lots. Journal of Environmental Management, 2012;95:114-23.
  5. . Saeid Hesami, Saeed Ahmadi, Mahdi Nematzadeh. Effects of rice husk ash and fiber on mechanical properties of pervious concrete pavement. Construction and Building Materials, 2014 (Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, 47148-71167 Babol, Iran).
  6. . Jing Yang, Guoliang Jiang. Experimental study on properties of pervious concrete pavement materials. Cement and Concrete Research 33 (2003) 381–386, 2003.
  7. . R.Schaefer. Mix design development for pervious concrete in cold weather climates. National Concrete Pavement Technology Centre, Final Report, 2006.
  8. . Yuwadee Zaetang, Ampol Wongsa, Vanchai Sata, Prinya Chindaprasirt. Use of coal ash as geopolymer binder and coarse aggregate in pervious concrete. Construction and Building Materials, 2015;96:289-95.
  9. . Tawatchai Tho-in, Vanchai Sata, Prinya Chindaprasirt, Chai Jaturapitakkul. Pervious high-calcium fly ash geopolymer concrete. Construction and Building Materials, 30 (2012) 366–371.
  10. . D. Sun, F. Yu, L. Li. Effect of chemical composition and structure of asphalt binders on self-healing, Construction and Building Materials, 2017;133:495-501.