##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Đánh giá một số phản ứng quan trọng của kết cấu công trình sử dụng cản rayleigh và cản hằng số theo phương pháp lịch sử thời gian

Nguyễn Thanh Trúc

Tóm tắt

Ma trận cản trong bài toán động lực học có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tính toán các phản ứng quan trọng của kết cấu. Để thuận lợi cho việc xây dựng ma trận cản, mô hình cản Rayleigh thường được sử dụng. Tuy nhiên, kết quả phân tích khi sử dụng cản Rayleigh có thể bị sai lệch so với thực tế. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá sai số của một số phản ứng quan trọng của kết cấu công trình, gồm chuyển vị đỉnh và lực cắt đáy, khi sử dụng cản Rayleigh so với cản hằng số, loại cản gần giống với thực tế. Phản ứng của các mô hình khảo sát được phân tích động theo lịch sử thời gian thông qua phương pháp số Newmark. Việc khảo sát cho thấy sai số tuyệt đối trung bình chuyển vị đỉnh và lực cắt đáy giữa mô hình cản Rayleigh và cản hằng số là rất lớn. Giá trị sai số chuyển vị đỉnh cao nhất là 13,22 % và sai số lực cắt đáy lớn nhất là 34,98 %.

Tài liệu tham khảo

  1. . Anil K.Chopra (2015). “Dynamics of Structures”, Prentice-Hall. Fifth edition.
  2. . E.L. Wilson (2002). “Statics and Dynamics analysis of Structures”. Computer and Structure, Inc.
  3. . ND Dao, KL Ryan, H Nguyen‐Van (2019), Evaluating simplified models in predicting global seismic responses of a shake table–test building isolated by triple friction pendulum bearings, Earthquake Engineering & Structural Dynamics 48 (6), 594-610
  4. . PEER Ground Motion Database (2021), https://ngawest2.berkeley.edu/