##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Dự báo khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thanh FRP

Nguyễn Việt Phương , Nguyễn Ngọc Phương , Đặng Vũ Hiệp

Tóm tắt

Hiện nay cốt thanh FRP (Fiber-reinforced polymer) đã được chấp nhận rộng rãi trong các cấu kiện bê tông như là loại cốt thay thế cho cốt thép thanh truyền thống do khả năng chống ăn mòn tốt, cường độ cao trong khi trọng lượng riêng nhỏ, không bị ảnh hưởng bởi từ tính. Vì vậy, việc dự báo khả năng chịu lực cho loại cấu kiện này, trong đó có khả năng chịu cắt, là một trong những việc quan trọng trong công tác thiết kế. Bài báo giới thiệu phương pháp dự báo và đánh giá khả năng chịu cắt dầm bê tông cốt thanh FRP theo ba tiêu chuẩn ACI 440.1R-06 (Mỹ), CSA S806-02 (Canada) và JSCE-1997 (Nhật Bản). Qua đó đề xuất một công thức đơn giản để dự báo khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thanh FRP. Các kết quả dự báo được so sánh với 73 kết quả thực nghiệm thu thập được từ các nghiên cứu được công bố trước đây cho thấy kết quả dự báo theo các tiêu chuẩn thiết kế nêu trên khá an toàn với hệ số biến động lớn, trong khi công thức đề xuất cho kết quả phù hợp hơn với kết quả thực nghiệm và có hệ số biến động nhỏ hơn.

Tài liệu tham khảo

 1. Bentz, E.C., L. Massam, and M.P. Collins, Shear Strength of Large Concrete Members with FRP Reinforcement. Journal of Composites for Construction, 2010. 14(6): p. 637-646.
 2. Issa, M.A., T. Ovitigala, and M. Ibrahim, Shear Behavior of Basalt Fiber Reinforced Concrete Beams with and without Basalt FRP Stirrups. Journal of Composites for Construction, 2016. 20(4): p. 04015083.
 3. Jumaa, G.B. and A.R. Yousif, Size effect on the shear failure of high-strength concrete beams reinforced with basalt FRP bars and stirrups. Construction and Building Materials, 2019. 209: p. 77-94.
 4. Huy, Đ.T., Nghiên cứu khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt sợi thủy tinh, Luận văn thạc sỹ kỹ thuật, 2015, Đại học Kiến Trúc Hà Nội.
 5. Razaqpur, A.G. and S. Spadea, Shear Strength of FRP Reinforced Concrete Members with Stirrups. Journal of Composites for Construction, 2015. 19(1): p. 04014025.
 6. Kueres, S. and J. Hegger, Variable strut inclination model for shear design of FRP reinforced concrete members with shear reinforcement. Engineering Structures, 2020. 206: p. 110154.
 7. Rovnak, M. and L. Nguyen-Minh, Shear resistance of GFRP-reinforced concrete beams. Magazine of Concrete Research, 2011. 63: p. 215-233.
 8. Hoult, N.A., et al., Does the Use of FRP Reinforcement Change the One-Way Shear Behavior of Reinforced Concrete Slabs? Journal of Composites for Construction, 2008. 12(2): p. 125-133.
 9. ACI (American Concrete Institute), Guide for the Design and Construction of Structural Concrete Reinforced with FRP Bars, ACI 440.1R-06, 2006, Farmington Hills, MI.
 10. CSA (Canadian Standards Association), Design and construction of building components with fiber-reinforced polymers, CAN/CSAS806-02, 2002: Mississauga,ON, Canada.
 11. Japan Society of Civil Engineers (JSCE), Recommendation for design and construction of concrete structures using continuous fiber reinforcing materials, 1997: Research Committee on Continuous Fiber Reinforced Material, Tokyo
 12. TCVN 5574-2018, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – tiêu chuẩn thiết kế, 2018: Bộ Xây Dựng Hà Nội.
 13. Noor Azlina A. Hamid, et al., Shear Strength Prediction for Concrete Beams Reinforced with GFRP Bars. ISCEE 2016.
 14. Abu-Obaida, A., B. El-Ariss, and T. El-Maaddawy, Behavior of Short-Span Concrete Members Internally Reinforced with Glass Fiber-Reinforced Polymer Bars. Journal of Composites for Construction, 2018. 22(5).
 15. Ashour, A.F. and I.F. Kara, Size effect on shear strength of FRP reinforced concrete beams. Composites Part B: Engineering, 2014. 60: p. 612-620.
 16. Tottori S and Wakui H, Shear capacity of RC and PC beams using FRP reinforcement. In: Fiber-reinforced-plastic reinforcement for concrete structures, SP-138. Detroit: American Concrete Institute, 1993: p. 615–32.
 17. P. Bamforth, et al., Properties of Concrete for use in Eurocode 2. The Concrete Centre, 2008.
 18. Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-19), Reported by ACI Committee 318.
 19. CSA “Design of concrete structures”, Standard A23.3-04.