##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Ứng xử động lực học của dầm thép chữ I thẳng có bản bụng lượn sóng hình thang gối tựa đơn chịu khối lượng di động

Nguyễn Hồng Ân , Đào Minh Tiến

Tóm tắt

Ứng xử động lực học của dầm thép chữ I thẳng có bản bụng lượng sóng hình thang chịu khối lượng di động được phân tích trong bài báo này. Vật mang khối lượng chuyển động trên dầm được mô hình như một phần tử vật chuyển động. Do vật di chuyển dọc theo độ võng của dầm nên ngoài trọng lực còn có các lực thành phần như lực quán tính, lực Coriolis, lực hướng tâm của vật chuyển động ảnh hưởng đến ứng xử động của dầm. Trong nghiên cứu này, phần tử dầm I thẳng bản bụng lượn sóng hình thang mặt cắt ngang một trục đối xứng được thành lập dựa trên lý thuyết dầm cong thành mỏng mặt cắt ngang hai trục đối xứng của Kang and Yoo. Mỗi nút phần tử có bảy bậc tự do bao gồm cả một bậc tự do warping. Sử dụng các công thức phần tử hữu hạn, hàm dạng N, ma trận khối lượng tương thích Me, ma trận độ cứng đàn hồi phần tử Ke. Từ đó, ngôn ngữ lập trình Matlab được sử dụng để phân tích động lực học cho dầm I bản bụng lượn sóng hình thang gối tựa đơn chịu khối lượng di động. Nghiên cứu sẽ được kiểm tra trong trường hợp dầm chữ I có bản bụng lượn sóng hình thang suy biến thành dầm I phẳng thông thường. Kết quả sẽ được so sánh với các nghiên cứu trước đó.

Tài liệu tham khảo

  1. Abbas HH, Analysis and design of corrugated web I-girders for bridges using high performance steel, Ph.D. dissertation, Lehigh University, Bethlehem, Pa, 2003.
  2. Kang YJ, Yoo CH. Thin-walled curved beams. I: formulation of nonlinear equations. J Eng Mech Div 1994; 120(EM10):2072–101.
  3. Kang YJ, Yoo CH. Thin-walled curved beams. II: analytical solutions for buckling of arches. J Eng Mech Div 1994; 120(EM10):2102–25.
  4. Ismail Esen, Dynamic response of beam due to an accelerating moving mass using moving finite element approximationg, Mathematical and Computational Applications, vol. 16, no. 1, pp 171-182.
  5. Ngoc Duong Nguyen, Sung Nam Kim, Seung-Ryong Han, Young-Jong Kang, Elastic lateral-torsional buckling strength of I-girder with trapezoidal web corrugations using a new warping constant under uniform moment, Engineering Structures 32 (2010) 2157–2165.
  6. Tso-Chien Pan et al., Dynamic vehicle element method for transient response of coupled vehicle-structure systems. Structural Engineering, 2002, 128: 214–223.