##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Sử dụng FRP để phục hồi khả năng chịu tải của sàn bê tông cốt thép bị cháy

Võ Bá Huy , Đoàn Văn Đẹt , Cao Văn Học

Tóm tắt

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm khả năng chịu tải của sàn bê tông cốt thép sau khi cháy có và không có gia cường bằng Fiber Reinforced Polymer (FRP). Thí nghiệm được thực hiện trên 9 mẫu sàn bê tông cốt thép. Một mẫu không bị cháy dùng làm mẫu đối chứng. Tám mẫu còn lại được chia thành 2 nhóm có thời gian cháy của mỗi nhóm lần lượt là 45 và 75 phút. Sau khi cháy, hai mẫu của mỗi nhóm được gia cường bằng FRP. Kết quả thí nghiệm cho thấy màu sắc các mẫu này chuyển từ màu xám của bê tông trước khi cháy sang màu vàng nhạt, hồng nhạt và xám đen sau khi cháy. Sự suy giảm khả năng chịu tải cực hạn của các sàn bị cháy nhỏ hơn 10,5 % do cốt thép đã phục hồi cường độ. Gia cường 1/2 và 1 lớp FRP cho các sàn bị cháy lần lượt làm tăng 46,6 % và 65,4 % khả năng chịu tải cực hạn so với sàn đối chứng.

Tài liệu tham khảo

 1. Huang Z (2010), The behaviour of reinforced concrete slabs in fire, Fire Safety Journal 45 (5):271-282, doi:https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2010.05.001
 2. Lim L, Buchanan A, Moss P, Franssen J-M (2004), Numerical modelling of two-way reinforced concrete slabs in fire, Engineering Structures, 26 (8):1081-1091, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2004.03.009.
 3. Huang Z, Burgess Ian W, Plank Roger J (2003), Modeling Membrane Action of Concrete Slabs in Composite Buildings in Fire. I: Theoretical Development, Journal of Structural Engineering 129 (8):1093-1102, doi:10.1061/(ASCE)0733-9445(2003)129:8(1093)
 4. Huang Z, Burgess Ian W, Plank Roger J (2003), Modeling Membrane Action of Concrete Slabs in Composite Buildings in Fire. II: Validations, Journal of Structural Engineering 129 (8):1103-1112, doi:10.1061/(ASCE)0733-9445(2003)129:8(1103)
 5. Lim L, Buchanan A, Moss P, Franssen J-M (2004), Computer Modeling of Restrained Reinforced Concrete Slabs in Fire Conditions, Journal of Structural Engineering 130 (12):1964-1971, doi:10.1061/(ASCE)0733-9445(2004)130:12(1964)
 6. Moss PJ, Dhakal RP, Wang G, Buchanan AH (2008), The fire behaviour of multi-bay, two-way reinforced concrete slabs, Engineering Structures 30 (12):3566-3573, doi:https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2008.05.028
 7. Huang Z, Burgess IW, J. Plank R (2000), Effective stiffness modelling of composite concrete slabs in fire, Engineering Structures 22 (9):1133-1144, doi:https://doi.org/10.1016/S0141-0296(99)00062-0.
 8. Yu X, Huang Z (2008), An embedded FE model for modelling reinforced concrete slabs in fire, Engineering Structures 30 (11):3228-3238, doi:https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2008.05.004
 9. Wang Y, Yuan G, Huang Z, Lyu J, Li Q, Long B (2018), Modelling of reinforced concrete slabs in fire, Fire Safety Journal 100:171-185, doi:https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2018.08.005
 10. Wang Y, Dong YL, Li B, Zhou GC (2013), A fire test on continuous reinforced concrete slabs in a full-scale multi-story steel-framed building, Fire Safety Journal 61:232-242, doi:https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2013.08.005
 11. Nigro E, Cefarelli G, Bilotta A, Manfredi G, Cosenza E (2011), Fire resistance of concrete slabs reinforced with FRP bars. Part I: Experimental investigations on the mechanical behavior, Composites Part B: Engineering 42 (6):1739-1750, doi:https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2011.02.025
 12. Wang Y, Yuan G, Huang Z, Lyv J, Li Z-Q, Wang T-y (2016), Experimental study on the fire behaviour of reinforced concrete slabs under combined uni-axial in-plane and out-of-plane loads, Engineering Structures 128:316-332, doi:https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2016.09.054
 13. Tran HN, Nguyen VN, Cao VV (2019), Effects of fire on cracks and spalling of reinforced concrete beams: An experimental study, Vietnam Journal of Construction 6-2019:66-70.
 14. Trinh TMN, Cao VV (2019), Experimental study on damage of concrete filled tubes exposed to fire, Vietnam Journal of Construction 6-2019:37-40.
 15. Ngo ST, Cao VV (2019), Effects of fire on concrete and the failure of reinforced concrete columns: an experimental study, Vietnam Journal of Construction 6-2019:162-166.
 16. Vo TH, Cao VV (2019), Experimental study on failure modes of fire-exposed reinforced concrete columns retrofitted by FRP, Vietnam Journal of Construction 6-2019:193-198.
 17. Chu BT (2012), Nghiên cứu thực nghiệm cột ống thép nhồi bê tông trong điều kiện cháy, Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng 2(2012).
 18. Nguyen TT (2019), Ảnh hưởng của sự bố trí cốt thép dọc tới khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép tại nhiệt độ cao, Vietnam Journal of Construction 2019:141-144.
 19. Nguyen TT (2019), Khả năng kháng cháy của cột trong kết cấu khung bê tông cốt thép, Vietnam Journal of Construction 2019:53-57.
 20. Hoang GA (2017), Dầm bê tông cốt thép chịu tác động của lửa - lựa chọn phần tử cho mô hình nhiệt học trong ANSYS, Tạp Chí KHCN Xây Dựng, 4:9-17.