##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Journal of Building Materials and Construction

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Đánh giá những nhân tố gây ảnh hưởng đến chất lượng tường vây, tường chắn đất trong các dự án xây dựng ở Việt Nam

Nguyễn Dương Đăng Khoa , Đỗ Tiến Sỹ , Phạm Thanh Hải

Tóm tắt

Thi công tầng ngầm rất phức tạp, chứa tiềm ẩn nhiều rủi ro khác nhau. Sự cố công trình luôn là điều đáng tiếc gây thiệt hại to lớn về tính mạng, tài sản, công sức của mọi người. Phần ngầm quan trọng của công trình chính là tường vây, tường vây được hiểu là phần kết cấu dưới lòng đất vây xung quanh công trình. Công tác quản lý rủi ro khi thi công tường vây là công tác quan trọng, giúp nhà thầu chủ động, kiểm soát giảm thiểu rủi ro để thực hiện thành công trong công tác thi công tường vây nói riêng và cả dự án nói chung. Bài báo này nhằm tìm ra những nhân tố rủi ro khi thi công tường vây, tường chắn đất trong các dự án xây dựng ở Việt Nam. Từ đó, nó  góp  phần hỗ trợ người quản lý dự án trong việc đánh giá hiệu quả về chất lượng của dự án.

Tài liệu tham khảo

 1. . Lê Hoàng Việt (2013). Tổng quan về Thiết kê – Thi công hố đào sâu công trình ngầm, Khoa Học Công Nghệ.
 2. . Nguyễn Bá Kế (2010). Bài học từ sự cố sập đổ viện Khoa Học Xã hội vùng Nam bộ ở thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng.
 3. . TCVN ISO 31000:2018, Quản lý rủi ro - hướng dẫn, Bộ Khoa học và công nghệ, Việt Nam.
 4. . Nguyễn Văn Châu (2013), Tổng quan các công trình nghiên cứu về rủi ro và QLRR trong dự án XDCT đường bộ, Báo cáo chuyên đề nghiên cứu sinh, Trường đại học GTVT Hà Nội.
 5. . PMI (2019), The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects.
 6. . Hair & ctg (2009), Multivariate Data Analysis, 7th Edition.
 7. . Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất bản Hồng Đức, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 1 và Tập 2.
 8. . Nguyễn Đình Thọ (2016), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, NXB Tài Chính, Tái bản lần 2.
 9. . Đỗ Công Hoan (2020). Xây dựng ảnh tiêu chí lựa chọn đơn vị thi công tường vây và khoan nhồi cho các dự án cao tầng tại thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn cao học ngành QLXD, Đại học Bách Khoa, TP HCM.
 10. . Đàm Lê Minh Thông (2015). Các yếu tố rủi ro trong quá trình thi công phần ngầm nhà cao tầng áp dụng cho các công trình tại thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn cao học, Đại học Công Nghệ, TP HCM.
 11. . Nguyễn Minh Trực (2011). Quản lý rủi ro trong quá trình thi công tầng hầm ở các dự án nhà cao tầng. Luận văn cao học ngành QLXD, Đại học Bách Khoa, TP HCM.

Các bài báo tương tự

1 2 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả