##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu cải tạo hệ thống xử lý nước thải nhà máy Jeli Kovi công suất 40 m3/ngày đêm, khu công nghiệp Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình

Vũ Thị Mai , Lâm Văn Toàn

Tóm tắt

Trong bài báo này tác giả trình bày nghiên cứu thiết kế và cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 40 m3/ngày đêm cho JEIL KOVI dựa trên kinh nghiệm thực tế và dựa trên phương pháp tính toán chi tiết hơn theo tài liệu tính toán mới. Kết quả đã tính toán thiết kế lại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt có bổ sung bể thiếu khí, tận dụng khối bể có sẵn, chia thêm vách ngăn và giữ nguyên các vị trí nắp thăm hiện có, bổ sung máng thu nước và góc vát của bể lắng, bổ sung thêm thiết bị mới do đã cũ hỏng và thay thế đường ống công nghệ mới. Sau cải tạo chất lượng nước đầu ra đáp ứng quy chuẩn nước thải sinh hoạt (Cột B QCVN 14:2008).

Tài liệu tham khảo

  1. Catalog đĩa thổi khí hãng Janger/Đức loại khí thô và khí tinh
  2. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường nhà máy Jeil Kovi
  3. Lâm Minh Triết, Nguyễn Phước Dân, Nguyễn Thanh Hùng (2006), Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp- Tính toán thiết kế, NXB Đại học quốc gia Tp.Hồ Chí Minh.
  4. Metcalf & Eddy, 2014, Wastewater Engineering Treatment and Reuse- 4th Edition- The McGraw Hill.
  5. QCVN 14 : 2008/ BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
  6. QCVN 40 : 2011/ BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiêp.
  7. TCVN 7957: 2008, Thoát nước- Mạng lưới và công trình bên ngoài- Tiêu chuẩn thiết kế, NXB Xây Dựng.
  8. Trịnh Xuân Lai, 2002, Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, NXB Xây Dựng.