##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

So sánh kết quả tính toán nhiệt thủy hóa trong bê tông khối lớn bằng Midas Civil 2019 và Ciria C660

Trương Kỳ Khôi

Tóm tắt

Tính toán nhiệt thủy hóa phát sinh trong bê tông khối lớn đóng vai trò quan trọng trong việc lập biện pháp thi công. Bài báo này so sánh hai phương pháp tính toán nhiệt thủy hóa bê tông, đó là: sử dụng phần mềm Midas Civil 2019 và mô hình tính toán của CIRIA C660, lấy ví dụ áp dụng cho một đài móng công trình.

Tài liệu tham khảo

  1. . TCVN 9341:2012,“Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu”.
  2. . Nguyễn Tiến Đích (2011), “Công tác bê tông trong điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam”, NXB Xây dựng.
  3. . P. Bamforth (2007), “CIRIA C660: Early- age thermal crack control in concrete”, London, UK
  4. . MIDASoft, Midas Civil 2019 User Manual.
  5. . MIDASoft, “Midas Civil Advanced Application 4 - Heat of Hydration Analysis by Construction Stages”.
  6. . Kim Kwang Ki, Hwang In Gwan, Kim Myoung Gug (2012), “Adiabatic temperature rise and reaction rate of mass structure in Lotte Center Hanoi project”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, số 1/2012, tr. 50-56.