##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Đánh giá một số đặc trưng cơ bản nút giao thông vòng quanh đảo trên các tuyến trục chính ở thành phố Đà Nẵng

Võ Hải Lăng

Tóm tắt

Thông qua số liệu khảo sát thực tế và các cơ sở lý thuyết dòng xe, bài báo đã xác định được các đặc trưng cơ bản của nút giao thông vòng quanh đảo trên các tuyến trục chính ở thành phố Đà Nẵng. Đây là những cơ sở quan trọng, phục vụ công tác thiết kế và khai thác hiệu quả loại hình nút này trên địa bàn thành phố.

Tài liệu tham khảo

 1. . Đỗ Bá Chương, Nguyễn Quang Đạo, Nút giao thông trên đường ôtô, Nhà xuất bản giáo dục, 2000.
 2. . Đỗ Bá Chương, Kỹ thuật giao thông, Trường Đại học Xây dựng, 1996.
 3. . Bộ xây dựng, Quy phạm thiết kế kỹ thuật đường phố, đường, quảng trường đô thị 22TCN 104-07.
 4. . Bộ giao thông vận tải, Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô TCN 273-01.
 5. . Bộ khoa học công nghệ & môi trường, Đường ôtô – Yêu cầu thiết kế TCVN 4054-85, TCVN 4054-98, TCVN 4054-05.
 6. . Nguyễn Xuân Trục – Nguyễn Quang Đạo, Sổ tay thiết kế đường ô tô tập 3, Nhà xuất bản Xây dựng, 2003.
 7. . Phan Cao Thọ, Nghiên cứu về khả năng thông hành và vấn đề sử dụng nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong các đô thị Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, mã số 2.15.08,2004.
 8. . Phan Cao Thọ,Nguyễn Phước Quý Duy, Báo cáo hội thảo khoa học Việt- Đức, Đà Nẵng, 2006.
 9. . Transportation Research Board – natinal Research Council, Highway capacity manual 2000, Washington DC.
 10. . [Ruondabouts :an imformational guide, US. Department of Transportation.
 11. . [Austroad, Guide to : Traffic Engineering Practice, Part 6 – Ruondabouts.
 12. . [American Assocation of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), a policy on goemetric desigh of highway and streets, 1990.