##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghệ thuật trong kiến trúc chùa Angkorajaborey của Phật giáo Khmer tại Trà Vinh

Lưu Khánh Quang

Tóm tắt

Tôn giáo chính của người Khmer Nam Bộ là đạo Phật nên ngôi chùa có vị trí rất quan trọng. Họ coi ngôi chùa là trung tâm sinh hoạt của cả cộng đồng, Chùa Khmer không chỉ là nơi hoạt động tín ngưỡng tôn giáo mà còn là nơi diễn ra các hoạt động truyền thống của người Khmer. Ngôi chùa với những lễ nghi cầu cúng đã góp phần hữu hiệu vào việc đẩy mạnh ảnh hưởng của Phật giáo vào đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh, cách ăn mặc và lối sống của người Khmer.

Tài liệu tham khảo

  1. . Nguyễn Khởi, Bảo tồn và trùng tu các di tích kiến trúc, NXB xây dựng, Hà Nội 2011.
  2. . Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB giáo dục, 1999.
  3. . http://hcmufa.edu.vn/tap-chi/thong-tin-my-thuat-so-1-2/nghe-thuat-kien-truc-trang-tri-chua-kh-mer-nam-bo-/
  4. . https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_%C3%82ng
  5. . http://www.pictorem.com/8613/Old%20Building%20with%20Corinthian%20Pillars%2 0in%20Portrait.html
  6. . https://thamhiemmekong.com/thong-tin-du-lich-mien-tay/chua-ang-ngoi-chua-khmer-co-tuyet-dep-o-tra-vinh.html