##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Doanh nghiệp sản xuất xi măng ở Việt Nam – thực trạng hoạt động và năng suất trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Phạm Thị Huyền , Vũ Thu Trang

Tóm tắt

Sản xuất xi măng là một lĩnh vực công nghiệp cơ bản, quan trọng đối với ngành kinh tế Việt Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung; đáp ứng nhu cầu xây dựng, phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật và cuộc sống dân sinh nói riêng. Bài viết phân tích thực trạng hoạt động và năng suất của các doanh nghiệp sản xuất xi măng trên cơ sở dữ liệu tổng hợp từ kết quả thống kê 141 doanh nghiệp sản xuất xi măng ở Việt Nam của Tổng cục Thống kê (2019). Bài viết cũng đưa ra một số vấn đề về năng suất và phân tích khả năng nâng cao năng suất cho doanh nghiệp sản xuất xi măng dưới tác động của CMCN 4.0.

Tài liệu tham khảo

  1. . Angus Maclean Proudfoot (2021), Proudfoot’s five -point plan for 2021, Global cement, January 2021.
  2. . CIEM (2018). Mức độ sẵn sàng tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0 của VIệt Nam: So sánh với trường hợp của Trung Quốc.
  3. . FPT Securities (FPTS) (2020). Báo cáo ngành xi măng Việt Nam. Tập trung phát triển theo chiều sâu, cạnh tranh bền vững.
  4. . IUCN (2002). Sáng kiến phát triển bền vững ngành công nghiệp xi măng. Chương trình của chúng ta. Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế tại Việt Nam và Mạng lưới Hiệp ước toàn cầu Việt Nam hỗ trợ biên dịch và xuất bản.
  5. . Lương Đức Long (2021). Giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất xi măng ở VIệt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Kỷ yếu hội thảo “Năng lực, chất lượng và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”. Hà Nội, 2021.
  6. . Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 về Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  7. . Nguyễn Công Như (2017). Giáo trình Thống kê doanh nghiệp. Nhà xuất bản đại học Kinh tế quốc dân, 2017.
  8. . Trịnh Minh Tâm (2019). Chương trình xây dựng tài liệu đào tạo trực tuyến về đề tài Đo lường năng suất tại doanh nghiệp. Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm Tp. Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và công nghệ Tp. Hồ Chí Minh.
  9. . https://baoxaydung.com.vn/nganh-xi-mang-loi-giai-nao-cho-bai-toan-nang-suat-lao-dong-thap-260742.html