##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Journal of Building Materials and Construction

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu tính hiệu quả của việc kết hợp công nghệ BIM và VR trong đào tạo sinh viên chuyên ngành xây dựng

Nguyễn Thanh Bản , Trần Anh Bình , Trần Thu Trang

Tóm tắt

Bài báo tập chung nghiên cứu tính hiệu quả của việc kết hợp công nghệ mô hình thông tin công trình (BIM – Building Information Modelling) và công nghệ thực tế ảo (VR-Virtual Reality) trong đào tạo sinh viên chuyên ngành xây dựng. Cách tiếp cận này giúp cho sinh viên hiểu thiết kế và dữ liệu của mô hình BIM một cách trực quan nhờ sự hỗ trợ của công nghệ VR. Để minh chứng cho sự kết hợp này nhóm tác giả sử dụng phần mềm Autodesk Revit thiết kế mô hình thông tin công trình BIM, Unity 3D Engine xây dựng một ứng dụng thực tế ảo có thể chạy trên thiết bị di động, từ đó lấy ý kiến phản hồi của những sinh viên trực tiếp trải nghiệm.

Tài liệu tham khảo

 1. . Karji, A.; Woldesenbet, A.; Rokooei, S. “Integration of Augmented Reality, Building Information Modeling, and Image Processing in Construction Management: A Content Analysis”. In AEI 2017: Resilience of the Integrated Building; American Society of Civil Engineers: Reston, VA, USA, 2017; pp. 983–992.
 2. . Noghabaei, M.; Asadi, K.; Han, K. “Virtual manipulation in an immersive virtual environment: Simulation of virtual assembly”. In Proceedings of the Computing in Civil Engineering 2019, Atlanta, Georgia, 17–19 June 2019; pp. 95–102.
 3. . Chen, H.; Hou, L.; Zhang, G.K.; Moon, S. “Development of BIM, IoT and AR/VR technologies for fire safety and upskilling”. Autom. Constr. 2021, 125, 103631.
 4. . Pratama, L.A.; Dossick, C.S. “Workflow in Virtual Reality Tool Development for AEC Industry. In Advances in Informatics and Computing in Civil and Construction Engineering”; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2019; pp. 297–306.
 5. . Fu, M.; Liu, R. “The Application of Virtual Reality and Augmented Reality in Dealing with Project Schedule Risks”. In Proceedings of the Construction Research Congress 2018, New Orleans, LA, USA, 2–4 April 2018; pp. 429–438.
 6. . Getuli, V.; Capone, P.; Bruttini, A.; Isaac, S. “BIM-based immersive Virtual Reality for construction workspace planning: A safety-oriented approach”. Autom. Constr. 2020, 114, 103160.
 7. . Alizadehsalehi, S.; Hadavi, A.; Huang, J.C. “Virtual reality for design and construction education environment”. In AEI 2019: Integrated Building Solutions—The National Agenda; American Society of Civil Engineers: Reston, VA, USA, 2019; pp. 193–203.
 8. . Balali, V.; Noghabaei, M.; Heydarian, A.; Han, K. “Improved stakeholder communication and visualizations: Real-time interaction and cost estimation within immersive virtual environments”. In Proceedings of the Construction Research Congress 2018, New Orleans, LA, USA, 2–4 April 2018; pp. 522–530.
 9. . Ahmed, S. “A review on using opportunities of augmented reality and virtual reality in construction project management”. Organ. Technol. Manag. Constr. Int. J. 2018, 10, 1839–1852.
 10. . Alizadehsalehi, S.; Hadavi, A.; Huang, J.C. “BIM/MR-Lean construction project delivery management system”. In Proceedings of the 2019 IEEE Technology & Engineering Management Conference (TEMSCON), Atlanta, GA, USA, 12–14 June 2019; pp. 1–6.
 11. . Accessed on: May 17th, 2020. [Online]. Available: https://www.smlease.com/entries/technology/what-is-virtual-reality/.
 12. . Sacks, R.; Barak, R. “Teaching building information modeling as an integral part of freshman year civil engineering education”. J. Prof. Issues Eng. Educ. Pract. 2010, 136, 30–38.
 13. . Azhar, S.; Sattineni, A.; Hein, M. “BIM undergraduate capstone thesis: Student perceptions and lessons learned”. In Proceedings of the 46th ASC Annual Conference, Boston, MA, USA, 7–10 April 2010.
 14. . Wong, K.-D.A.; Wong, F.K.; Nadeem, A. “Building information modelling for tertiary construction education in Hong Kong”. Electron. J. Inf. Technol. Constr. 2011, 16, 467–476.
 15. . Peterson, F.; Hartmann, T.; Fruchter, R.; Fischer, M. “Teaching construction project management with BIM support: Experience and lessons learned”. Autom. Constr. 2011, 20, 115–125.
 16. . Abdirad, H.; Dossick, C.S. “BIM curriculum design in architecture, engineering, and construction education: A systematic review”. J. Inf. Technol. Constr. (ITcon) 2016, 21, 250–271.