##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Ứng dụng BIM trong đào tạo kiến trúc tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Nguyễn Thị Tâm Đan

Tóm tắt

Trong bối cảnh công nghệ BIM đang được áp dụng rộng rãi trong ngành xây dựng trên thế giới và ở Việt Nam thì việc đào tạo nguồn nhân lực BIM là vấn đề cấp thiết hiện nay. Bài viết này trình bày tổng quan về việc ứng dụng BIM trong đào tạo và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng BIM trong đào tạo ngành kiến trúc tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

Tài liệu tham khảo

 1. . International Organization for Standardization (ISO, 2018). BS EN ISO 19650-1, "Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling(BIM) – Information management using building information modelling – Part1: Concepts and principles".
 2. . Eddy Krygiel and Bradley Nies, Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Information Modeling. Wiley Publishing, Inc., 2008.
 3. . Barison, M. B., & Santos, E. T, “BIM Teaching Strategies: an Overview of Current Approaches”, 2010. [Trực tuyến]. Địa chỉ: http://www.uel.br/pessoal/barison/Artigos_Tese/p288.pdf
 4. . NATSPEC, “BIM education - Global – 2021”, International Construction Information Society. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.icis.org/wp-content/uploads/2021/05/BIM-Education-Global-2021-Update-Report-V8.0.pdf
 5. . Zulfikar A. Adamu, Tony Thorpe, “How universities are teaching BIM: a review and case study from the UK”. Journal of Information Technology in Construction, 2016. http://www.itcon.org/2016/8
 6. . “Nghiên cứu xây dựng tài liệu đào tạo phục vụ xây dựng nguồn nhân lực BIM cho ngành xây dựng Việt Nam”, Tạp chí kinh tế xây dựng số 4/2020.
 7. . Bộ Xây dựng, Công bố chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm, 1056/QĐ-BXD, 2017.
 8. . Barison, M. B., & Santos, E. T, “Review and Analysis of Current Strategies for Planning a BIM Curriculum”, 2010. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.453.3898&rep=rep1&type=pdf
 9. . Anas . Bataw, “On the Integration of Building Information Modelling in Undergraduate Civil Engineering Programmes in the United Kingdom”, 2016. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/54582440/FULL_TEXT.PDF
 10. . The Higher Education Academy, “Embedding Building Information Modelling (BIM) within the taught curriculum”, 2013. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.heacademy.ac.uk/system/files/BIM_June2013.pdf
 11. . Yasser Razgan Almutiri, “Empirical Investigation into Development of a curricular Framework to Embed Building Information Modelling with Undergraduate Architectural Programmes within Saudi Arabia”, 2016. [Trực tuyến]. Địa chỉ: http://usir.salford.ac.uk/id/eprint/38770/