##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Tổ chức thi công hệ ván khuôn di động cho giếng điều áp

Nguyễn Văn Mạnh

Tóm tắt

Giếng điều áp là hạng mục thi công quan trọng đối với mỗi nhà máy thủy điện. Việc thi công các công trình thuỷ điện là không giống nhau, phụ thuộc vào điều kiện đia hình, điều kiện tự nhiên. Công nghệ thi công và phương pháp thi công luôn là yếu tố quan trọng nhất của công trình, quyết định chất lượng, tiến độ và chi phí đầu tư xây dựng ở mỗi dự án thủy điện. Tác giả giới thiệu qui trình tổ chức thi công hệ thống ván khuôn di động phục vụ thi công giếng điều áp trong các công trình thủy điện nhằm mục tiêu kép là đảm bảo chất lượng – tiến độ và chi phí đồng thời phù hợp với điều kiện công nghệ chế tạo của Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

  1. [ 1]. Đỗ Văn Chiêu, Hoàng Đình Dũng, Nguyễn Duy Hạnh, Huỳnh Tấn Lượng, Phan Kỳ Nam, Lê Gia Tài, Hoàng Văn Thắng, Sổ tay công trình thủy lợi, Nhà xuất bản nông nghiệp, 2006.
  2. [ 2]. Ghulam Nabi, Habib-ur-Rehman, Muhammad Kashif and Muhammad Tariq, "Hydraulic Transient Analysis of Surge Tanks: Case Study of Satpara and Golen Gol Hydropower Projects in Pakistan," Pak. J. Engg. & Appl. Sci, vol. 8, pp. 34-48, 2011.
  3. [ 3]. Ramesh Kannan, Helen Santhi, "Constructability Assessment of Climbing Formwork Systems Using Building Information Modeling," Procedia Engineering, vol. 64, no. 14, p. 1129, 2013, doi: 10.1016/j.proeng.2013.09.191.
  4. [ 4]. Abdulghani RAMADAN, Hatem MUSTAFA, "Surge Tank Design Considerations for Controlling Water Hammer Effects at Hydro-electric Power Plants," University Bulletin, Vols. 3-2013, no. 15, p. 147, 2013.
  5. [ 5]. Wolfgang Richter, Gerald Zenz, Josef Schneider, Helmut Knoblauch, "Surge tanks for high head hydropower plants – Hydraulic layout – New developments," Geomechanics and Tunnelling 8 (2015), vol. 8, no. 1, p. 60, 2015, doi: 10.1002/geot.201400057.
  6. [ 6]. Bùi Mạnh Hùng, Công nghệ cốp pha trượt xây dựng nhà cao tầng – Nhà xuất bản xây dựng, 2005.