##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu, đánh giá hàm lượng phóng xạ tự nhiên trong xỉ thép khi làm vật liệu xây dựng và vật liệu san lấp

Lê Thị Song , Lê Cao Chiến , Lê Tuấn Anh , Nguyễn Thị Tâm

Tóm tắt

Trong bài báo này, nhóm tác giả đã trình bày nghiên cứu về đặc tính phóng xạ của xỉ thép tại Việt Nam để đánh giá khả năng ứng dụng của xỉ thép làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp mà không gây ảnh hưởng tới môi trường xunh quanh khu vực sử dụng. Kết quả thử nghiệm hoạt độ phóng xạ riêng cho thấy trong xỉ thép có tồn tại các hạt nhân phóng xạ như 226Ra, 232Th và 40K. Tuy nhiên, chỉ số hoạt độ phóng xạ an toànI của các mẫu xỉ thép được thử nghiệm đều đạt mức yêu cầu đặt ra đối với vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp theo tiêu chuẩn Phần Lan STUK ST 12.2/2010 và TCXDVN 397:2007. Nghiên cứu đã đưa ra kết luận rằng các mẫu xỉ thép tại Việt Nam hoàn toàn có thể được sử dụng làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp mà không có tác động xấu về mặt phóng xạ tới môi trường xung quanh khu vực sử dụng.

Tài liệu tham khảo

 1. . I. N. Grubeša, I, Barišić, S, S, Bansode, Characteristics and Uses of Steel Slag in Building Construction, Book, 2016.
 2. . W. Sas. A. Głuchowski, M. Radziemska, J. Dzięciol, and A. Szymański, Environmental and Geotechnical Assessment of the Steel Slags as a Material for Road Structure, Materials 2015, 8, 4857-4875; doi:10,3390/ma8084857.
 3. . Nguyễn Văn Du, Nghiên cứu việc sử dụng xỉ thép trong sản xuất bê tông nhựa nóng để làm đường ô tô trên thế giới và khả năng áp dụng làm mặt đường ô tô ở khu vực phía Nam, Đề tài NCKH cấp trường, Trường Đại học GTVT, 2013.
 4. . Trần Văn Miền, Sử dụng xỉ thép làm cốt liệu thay thế đá dăm làm bê tông asphalt ứng dụng làm lớp áo đường trong công trình giao thông, Đề tài khoa học công nghệ cấp TP, Hồ Chí Minh, 2011.
 5. . Trần Hữu Bằng, Nghiên cứu sử dụng phụ gia khoáng xỉ thép trong bê tông xi măng, Luận văn Thạc sỹ khoa học kỹ thuật, Trường Đại học GTVT, 2011.
 6. . Công ty TNHH Vật Liệu Xanh, Dự án đầu tư nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng từ xỉ lò điện hồ quang tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 2011.
 7. . F. Maghool, A. Arulrajah, Y. Du, S. Horpibulsuk, A. Chinkulkijniwa, Environmental impacts of utilizing waste steel slag aggregates as recycled road construction materials, Clean Techn Environ Policy, DOI 10,1007/s10098-016-1289-6.
 8. . Nippon steel & sumitomo metal technical report No. 109 July 2015.
 9. . J.W. Lim, L.H. Chew. Thomas, S.Y. Choong, C. Tezara and M.H. Yazdi, Overview of Steel Slag Application and Utilization, MATEC Web of Conferences 74, 00026 (2016).
 10. . J, Guo, Y, Bao, M, Wang, Steel slag in China: Treatment, recycling, and management, Waste Management 78 (2018) 318–330,
 11. . D. M. Proctor, K. A. Fehling, E. C. Shay, J. L. Wittenborn, J. J. Green, C. Avent, R. D. Bigham, M. Connolly, B. Lee, T. O. Shepker, and M. A. Zak, Physical and Chemical Characteristics of Blast Furnace, Basic Oxygen Furnace, and Electric Arc Furnace Steel Industry Slags, Environmental Science & Technology 2000, 34, 8, 1576-1582.
 12. . F. Maghool, A. Arulrajah, Y. Du, S. Horpibulsuk, A. Chinkulkijniwa, Environmental impacts of utilizing waste steel slag aggregates as recycled road construction materials, Clean Techn Environ Policy, DOI 10,1007/s10098-016-1289-6.
 13. . Ahmet H. Aydilek, Geotechnical and environmental impacts ofsteel slag use in highway construction, state highway administrationresearch report, 2015.
 14. . Báo cáo ngành thép tại Việt Nam, 2019.
 15. . World Steel Association (worldsteel), Global steel industry overview, 2020.
 16. . Sử dụng thép phế liệu - giải pháp nhằm đảm bảo nguyên liệu để sản xuất thép tại Việt Nam, Công nghiệp mỏ, 1 - 2008, tr 32.
 17. . I. N. Grubeša, I. Barišić, S. S. Bansode, Characteristics and Uses of Steel Slag in Building Construction, Book, 2016.
 18. . QCVN 07: 2009/btnmt- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.
 19. . ISO 19581:2017-Measurement of radioactivity — Gamma emitting radionuclides — Rapid screening method using scintillation detector gamma-ray spectrometry.
 20. . T. Sofilic, D. Baris, A. Rastovc, A. Mioc, U. Sofilic, Natural Radioactivity in Steel Slag Aggregate, Radioanal Nucl Chem (2010) 284:73–77, DOI 10,1007/s10967-009-0431-x
 21. . D. Neuschutz, et al., Inadvertent melting of radioactive sources in BOF or EAF: Distributionof nuclides, monitoring, prevention, ISIJ Intl, 45 (2) (2005) 288–295.
 22. . E.A. Abdelazem, A. Mohammed, A. Halato, T. Siddig, Investigation of Natural Radioactivity and Dose Assessment over Steel Making Region, Open Journal of Ecology, 2020, 10, 397-403, https://www.scirp.org/journal/oje.
 23. . Elih J, Ducman V, Mladenovicˇ A, An, Sever S ˇ kapin P, Pavsˇicˇ M, Makarovicˇ A (2004) Legat Mater Technol Ljubljana, 38(1–2):79.
 24. . Lubenau JO, Yusko JG (1995) Health Phys 68(4):440.
 25. . Lubenau JO, Yusko JG (1998) Health Phys 74(3):293.
 26. . Mattia M, Wiener R (1999)International measures needed toprotected metal recycling facilities from radioactive materials.
 27. . Proceedings of the workshop on radioactive contaminated metallurgicalscrap, United Nations, Economic Commission forEurope, Prague, Czech Republic, 26–28 May, GE 99-30636.
 28. . Werner Ch (1999) Control of radioactivity at the Luxembourgsteel-making facilities, Proceedings of the workshop on radioactivecontaminated metallurgical scrap, United Nations, EconomicCommission for Europe, Prague, Czech Republic, 26–28, May, p 151.
 29. . D, Neuschutz, et al,, Inadvertent melting of radioactive sources in BOF or EAF: Distributionof nuclides, monitoring, prevention, ISIJ Intl, 45 (2) (2005) 288–295.
 30. . GOST 30108– Building materials and elements, Determination of spesitic activity of natural radioactive nuclei.
 31. . STUK ST 12,2/2010 - The radioacti itity of building materials and ash, ISBN 978-952-478-577-8, 2010.
 32. . TCXDVN 397:2007 - Hoạt động phóng xạ tự nhiên của VLXD - Mức an toàn trong sử dụng và Phương pháp thử, 2007.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả