##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Phân tích việc bố trí, lựa chọn van khí trên đường ống cấp nước

Nguyễn Tiến Dũng

Tóm tắt

Van khí là thiết bị cơ học thủy khí được thiết kế để tự động xả khí trong khoảng thời gian điền nước, xả nước, của hoạt động một tuyến ống cấp nước hoặc của một hệ thống cấp nước. Sự vận hành an toàn và hiệu quả của một tuyến ống phụ thuộc vào việc loại bỏ liên tục không khí ra khỏi đường ống. Bài báo này đề cập đến việc lựa chọn các loại van khí và vị trí đặt van khí trên tuyến ống cấp nước.

Tài liệu tham khảo

 1. . Nguyễn Ngọc Dung (2003), Cấp nước đô thị, NXB Xây Dựng, Hà Nội.
 2. . Lê Dung (2003), Công trình thu nước trạm bơm cấp thoát nước, NXB Xây Dựng, Hà Nội.
 3. . Nguyễn Tài (1999), Thuỷ Lực Đại Cương, NXB Xây Dựng, Hà Nội.
 4. . Nguyễn Văn Tín (2001), Cấp nước tập 1, NXB Khoa học Kỹ thuật.
 5. . Trịnh Xuân Lai. 2014. Tính toán mạng lưới phân phối nước và phân tích nước va. NXB Khoa học Kỹ thuật.
 6. . TCXDVN 33 - 2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế.
 7. . Edmunds, Robert C.1979. “ Air Binding In Pipes” Journal AWWA. Mau, pp. 272-277.
 8. . “Theory, Application, and Sizing of Air Valves”, 1997. Val-Matic Valve & Mfg.Corp.Zumdahl, Steven S.Chmistry, third edition.
 9. . H. Reissig,R. Fischer và R. Reimann: Laboratorium sunterchungen zur unterirdischen Enteisenung von Grundwassern Acta hydrochim et hydrobiol. 10 (1982). 5, 487-496.
 10. . H.Reissig, A.Gnauck và M.Schwan: Zur Bemessung Untereirdischer Enteisenungalagen Teil 2: Kinetik der initialen Sauersioffzhrung im Bodennaterial eines reduzierten Grundwasserleister Acta hydrochim et hydrobiol 13 (1985) 4,461– 468.
 11. . P. Boochs, G. Barovic: Numerical model describing groundwater treatment by rechange of oxygented water, water resources research 1981, vol 17. N1.
 12. . American Water Work Ass.n (1976), Water Distribution operator training Handbook Copyright, pp.25-58.
 13. . James B. (Burt) Rishel, P.E (2002), Water pumps and pumping Systems, pp.1- 8.
 14. . Japan water works Association (1969), Design criterion of water works facilities.