##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Journal of Building Materials and Construction

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Một số tính chất cơ học và độ bền lâu của bê tông sử dụng cát biển và tro bay

Lê Việt Hùng , Phạm Hữu Thiên , Phan Văn Quỳnh , Nguyễn Văn Hoan

Tóm tắt

Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu nhằm đánh giá một số tính chất cơ học và độ bền lâu của bê tông sử dụng cát biển và tro bay. Nghiên cứu đã thực hiện đánh giá trên bê tông sử dụng cát biển nguyên khai, qua rửa (khử muối) với mô đun độ lớn 2.5 với vai trò làm cốt liệu nhỏ và xi măng thay thế một phần bằng tro bay với vai trò làm phụ gia khoáng. Các tính chất của bê tông được đánh giá thông qua các tiêu chuẩn TCVN và một số tiêu chuẩn trên thế giới hiện hành, bao gồm đánh giá tính chất của hỗn hợp bê tông, tính chất cơ học và độ bền lâu của bê tông như cường độ, mô đun đàn hồi, khả năng chống thấm, độ bền sun phát, co ngót của bê tông. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, bê tông sử dụng cát biển qua rửa có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn so với với bê tông sử dụng cát sông thông thường. Các cấp phối bê tông đều đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật để đưa vào ứng dụng trong thực tế.

Tài liệu tham khảo

 1. . D. V. H. Nguyễn Biểu, Lê Văn Học,, Cát sạn đáy biển nông Việt Nam: triển vọng và khả năng khai thác sử dụng. Tạp chí Địa chất số 277 năm 2003.
 2. . "Thuyết minh tiêu chuẩn Trung Quốc JGJ 206:2010 “Quy phạm kỹ thuật sử dụng bê tông cát biển"."
 3. . TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật, 2006.
 4. . R. J. C. Gutt, Sea-dredged aggregates in concrete, Build. Res. Establish Watford, UK (7) (1987).
 5. . A. R. R. G.P. Chapman, The effect of sea shells in concrete aggregates. Concrete 4 (2) (1970) 71–79.
 6. . E.I. Yang, S.T. Yi, and Y.M. Leem, Effect of oyster shell substituted for fine aggregate on concrete characteristics: Part I. Fundamental properties, . Cem. Concr. Res. 35 (11) (2005) 2175–2182.
 7. . E.I. Yang, M.Y. Kim, H.G. Park, and S.T. Yi, Effect of partial replacement of sand with dry oyster shell on the long-term performance of concrete. Constr. Build. Mater. 24 (5) (2010) 758–765.
 8. . M. S. B. Safi, A. Daoui, A. Bellal, A. Mechekak, K. Toumi,, The use of seashells as a fine aggregate (by sand substitution) in self-compacting mortar (SCM), . Constr. Build. Mater. 78 (2015) 430–438.
 9. . A. E. R. a. T. Fuller, Sea shells used as partial aggregate replacement in concrete, Structural Survey Vol. 31 No. 5, 2013 pp. 347-354.
 10. . E.-I. Y. e. al., Effect of partial replacement of sand with dry oyster shell on the long-term, Construction and Building Materials 24 (2010) 758–765.
 11. . Katano et al., Properties and Application of Concrete Made with unwashed sand and sea water. Third International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies set for Kyoto, Japan, 2013.
 12. . H. DD, Appearance matters: efflorescence in concrete. Slough: Cement & Concrete Association, 1982.
 13. . C. S. d. S., Suitability of sea sand as a fine aggregate for concrete production. Transactions, Institution of Engineers, Sri Lanka, 1994, p. 93–114.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả