##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đài cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Hoàng Công Vũ , Nguyễn Tấn Dũng

Tóm tắt

Bài báo này phân tích ảnh hưởng của kích thước đài móng (chiều cao, chiều dài, chiều rộng) đối với các thông số áp lực xuống cọc, độ lún của nền đất dưới mũi cọc, nội lực trong đài cọc thông qua việc sử dụng phần mềm Plaxis.

Tài liệu tham khảo

  1. . Lê Anh Hoàng, Nền và móng, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2010.
  2. . Đỗ Văn Đệ, Phần mềm Plaxis 3D Foundation ứng dụng vào tính toán móng và công trình ngầm, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2012.
  3. . Tô Văn Lận, Nền và móng dùng cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2018.
  4. . TCVN 9362: 2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.
  5. . TCVN 10304:2014: Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế.