##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu, xác định hệ số dẫn nhiệt của vật liệu theo phương pháp đĩa nóng được bảo vệ

Lê Tuấn Anh , Lê Cao Chiến , Lê Thị Song

Tóm tắt

Để đánh giá hiệu quả cách nhiệt của kết cấu bao che công trình theo QCVN 09:2017/BXD, hệ số truyền nhiệt của vật liệu là một thông số quan trọng cần phải được xác định. Hệ số này phụ thuộc vào hệ số dẫn nhiệt và độ dày của các lớp vật liệu  được sử dụng trong lớp vỏ công trình. Bài báo này trình bày các phương pháp và thiết bị được sử dụng để xác định hệ số dẫn nhiệt của vật liệu. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cụ thể về hệ số dẫn nhiệt của một số vật liệu xây dựng như vật liệu nhẹ EPS, nhựa PMMA, tấm thạch cao thông thường, chống cháy, chống ẩm; bông gốm ceramic; tấm cách nhiệt bằng phương pháp đĩa nóng được bảo vệ trên thiết bị GHP 900S theo tiêu chuẩn ISO 8302:1991 cũng được thảo luận.

Tài liệu tham khảo

 1. . TS. KTS. Nguyễn Anh Tuấn, ThS. KTS. Nguyễn Xuân Trung, ThS. KTS. Lương Xuân Hiếu, Định mức năng lượng công trình – Bước khởi đầu hướng đến Kiến trúc tiết kiệm năng lượng, Tạp chí Kiến trúc số 7 (2017).
 2. . Zahra Sadat Zomorodian, Mohammad Tahsildoost, Mohammadreza Hafezi, Thermal comfort in educational buildings: A review article, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 59, Page 895-906 (2016). DOI: 10.1016/j.rser.2016.01.033.
 3. . Yinping Zhang, Kunping Lin, Qunli Zhang, Hongfa Di, Ideal thermophysical properties for free-cooling (or heating) buildings with constant thermal physical property material, Energy and Buildings, Volume 38, Page 1164-1170 (2006). DOI: 10.1016/j.enbuild.2006.01.008.
 4. . Ali ElSaied, ChadiMaalouf, TimeaBejat, EtienneWurtz, Slab-on-grade thermal bridges: A thermal behavior and solution review, Energy and Buildings, Volume 257 (2022). DOI: 10.1016/j.enbuild.2021.111770.
 5. . https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_transfer
 6. . Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 09:2017/BXD về "Các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả”.
 7. . Firas Sharaf, The impact of thermal mass on building energy consumption: A case study in Al Mafraq city in Jordan, Cogent Engineering, Volume 7 (2020). DOI: 10.1080/23311916.2020.1804092.
 8. . ImanAsadi, PayamShafigh, Zahiruddin Fitri BinAbu Hassan, Norhayati BintiMahyuddin, Thermal conductivity of concrete – A review, Journal of Building Engineering, Volume 20, Pages 81-93 (2018). DOI: 10.1016/j.jobe.2018.07.002.
 9. . E Latif, M Pruteanu and G R Rhydwen, D C Wijeyesekera, S Tucker, M A Ciupala, D Newport, Thermal conductivity of building materials: an overview of its determaination (2011).
 10. . EN ISO 8990: 1996 (1998) Thermal insulation. Determination of steady-state thermal transmission properties. Calibrated and guarded hot box.
 11. . BS EN 12664:2001 Thermal performance of building materials and products. Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Products of high and medium thermal resistance.
 12. . BS EN 12667:2001 Thermal performance of building materials and products. Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods. Products of high and medium thermal resistance.
 13. . ISO 8302:1991 Thermal insulation — Determination of steady-state thermal resistance and related properties — Guarded hot plate apparatus.
 14. . ASTM C177 Standard Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus.
 15. . BS EN 1946-2: 1999 Thermal performance of building products and components. Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties Measurements by guarded hot plate method.
 16. . BS EN 674: 2011 Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Guarded hot plate method
 17. . BS ISO 9869-1: 2014 Thermal insulation. Building elements. In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance Heat flow meter method.
 18. . ASTM C518 Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties.
 19. . ASTM D7896-14 Standard Test Method For Thermal Conductivity, Thermal Diffusivity And Volumetric Heat Capacity Of Engine Coolants And Related Fluids By Transient Hot Wire Liquid Thermal Conductivity Method.
 20. . https://analyzing-testing.netzsch.com/en/products/thermal-conductivity/ghp-900-s.
 21. . http://tknl.xaydung.gov.vn/index.aspx?page=home.
 22. . H. Zhang, W.Z. Fang, Y.M. Li, W.Q. Tao, Experimental study of the thermal conductivity of polyurethane foams, Applied Thermal Engineering, Volume 115, page 528–538 (2017). DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2016.12.057.
 23. . U. Berardi, The impact of aging and environmental conditions on the effective thermal conductivity of several foam materials, Energy, Volume 182, page 777–794 (2019). DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2016.12.057.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả