##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu quá trình khử sắt trong lòng đất bằng phương pháp lọc động học

Nguyễn Tiến Dũng

Tóm tắt

Trường đại học kỹ thuật Dresden ( Đức) đã nghiên cứu quá trình khử sắt của nước ngầm ngay trong lòng đất trên mô hình thí nghiệm. Thí nghiệm đã được nghiên cứu theo hai quá trình: khử sắt và tiêu thụ ô xi ngay trong lòng đất. Qua thời gian nghiên cứu và áp dụng thử nghiệm vào thực tế sản suất đạt kết quả tốt, các nhà chuyên môn đã tổng kết và đánh giá về phương pháp khử sắt mới và đề xuất áp dụng vào thực tế. Chính vì vậy, phương pháp khử sắt của nước ngầm ngay trong lòng đất đã nhanh chóng được đưa vào sản xuất ở Đức và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là bài học kinh nghiệm của nước ngoài rất bổ ích cho ngành nước của Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

 1. . Nguyễn Ngọc Dung: Nghiên cứu khả năng ứng dụng phương pháp khử sắt của nước ngầm ngay trong lòng đất đối với các giếng đơn khu vực Hà Nội, Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Hà Nội năm 1995.
 2. . Nguyễn Văn Tín (2001), Cấp nước tập 1, NXB Khoa học Kỹ thuật
 3. . Trung tâm đào tạo ngành nước và môi trường (2017), Sổ tay xử lý nước tập 1, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội;
 4. . Trung tâm đào tạo ngành nước và môi trường (2017), Sổ tay xử lý nước tập 2, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội;
 5. . Avijit Mallik1 , Md.Arman Arefin1 (2019), Clean Water:Design of an efficient and feasible water treatment plant for rural South-Bengal;
 6. . American Water Works Assn (2017), Water Distribution Operator Training Handbook.
 7. . McGraw-Hill (2015), Urban Water Supply Handbook.
 8. . Nicholas G. Pizzi (2014), Water Treatment Principles and Practices of Water Supply Operations Volume 1;
 9. . Word bank (2011), Rural Water Supply and Sanitation Challenges in Latin America for the Next Decade, Lessons from the “Cusco+10” International Seminar
 10. . Nicholas G.Pizzi (2010), Water Treatment Principles and Practices of Water Supply Operations Volume;
 11. . Zahid Amjad (2010), Science and Technology of Industrial Water Treatment;
 12. . Hach Company (2008), Water Analysis Handbook, 5th;
 13. . Ondeo-Degremont (2002), Water treatment handbook;
 14. . Mc. Graw - Hill Inc, Second Edition (1992), Water treatment plant design;
 15. . Mc. Graw - Hill, Sixth Edition (1991), Degremont water treatment hand book.