##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Journal of Building Materials and Construction

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng cát biển làm cốt liệu cho bê tông

Lê Việt Hùng , Phan Văn Quỳnh

Tóm tắt

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu khả năng sử dụng cát biển cho chế tạo bê tông. Công trình đã thực hiện đánh giá chất lượng một số nguồn cát biển nguyên khai và qua rửa (khử muối) của một số cơ sở chế biến cát tại Việt Nam. Các mẫu cát biển được đánh giá theo chỉ tiêu tính chất của cốt liệu nhỏ cho bê tông theo TCVN7570:2006, trong đó chú trọng đến các thành phần có hại trong cát biển như hàm lượng ion clo, sunphát, tạp chất hữu cơ. Ngoài ra, các mẫu cát biển qua xử lý còn được đánh giá các chỉ tiêu hàm lượng vỏ sò, thành phần thạch học, khả năng phản ứng kiềm cốt liệu, độ bền sunphát. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra, cát biển với môđun độ lớn thích hợp, qua rửa khử muối, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của cát làm cốt liệu nhỏ cho bê tông.

Tài liệu tham khảo

 1. Báo cáo Chiến lược phát triển ngành vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030 và định hướng đến 2050, Viện Vật liệu xây dựng, 8-2020.
 2. The American Concrete Institute, ACI 201 – Guide to Durable Concrete. Guide to Durable Concrete
 3. The American Concrete Institute, ACI 318-14, Building Code Requirements for Structural Concrete.
 4. Japan Society of Civil Engineers (JSCE), No.16 STANDARD SPECIFICATIONS FOR CONCRETE STRUCTURES 2007 "Materials and Construction", 2007.
 5. BS EN 206-1:2013 Concrete Part 1: Specification, Performance, Production and Conformity.
 6. Jianzhuang Xiao and el at., Use of sea-sand and seawater in concrete construction: Current status and future opportunities, Construction and Building Materials 155 (2017) 1101–1111.
 7. C. B. J. Zheng, A review of the present situation of the development and utilization of fine aggregate in Japan, Ready-mixed Concr.
 8. British Marine Aggregate Producers Association (BMAPA), Marine aggregate dredging - a twenty-year review, 1998-2017, 2018.
 9. Dong-Oh Cho, Challenges to sustainable development of marine sand in Korea, Ocean & Coastal Management 49 (2006) 1–21.
 10. Vũ Trường Sơn, “Đánh giá triển vọng vật liệu xây dựng đáy biển vùng biển Việt Nam từ 0 đến 100 mét nước và định hướng khai thác bền vững”, Tạp Chí Địa Chất, loạt A, số 327-328, 9-12/2011, tr.1-10..
 11. Alan Elliott Richardson and Thomas Fuller, Sea shells used as partial aggregate replacement in concrete, Structural Survey Vol. 31 No. 5, 2013 pp. 347-354
 12. S. Y. Y. L. E.I. Yang, Effect of oyster shell substituted for fine aggregate on concrete characteristics: Part I. Fundamental properties,, Cem. Concr. Res. 35 (11) (2005) 2175–2182.
 13. M. K. H. P. S. Y. E.I. Yang, Effect of partial replacement of sand with dry oyster shell on the long-term performance of concrete, Constr. Build. Mater. 24 (5) (2010) 758–765.
 14. JGJ206-2010, Technical Code for Application of Sea Sand Concrete, China, Architecture & Building Press, 2010 (in Chinese).
 15. BSI, Aggregates for Concrete (BS EN 12620), UK. 2013.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả