##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý chất thải xây dựng ở Việt Nam

Đỗ Tiến Sỹ , Lê Thị Thu Thảo , Bùi Phương Trinh

Tóm tắt

Ngành xây dựng ngày càng được chú trọng và phát triển không ngừng nhưng đồng thời cũng gây ra ô nhiễm môi trường, thải ra nhiều chất thải xây dựng (CTXD). Việc quản lý CTXD hiệu quả mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, kinh tế và môi trường, giúp phát triển bền vững xây dựng. Do đó, quản lý CTXD hiệu quả đã và đang là mục tiêu chung của các quốc gia trên thế giới. Các bên liên quan là những bên ảnh hưởng trực tiếp đến việc quản lý CTXD trong dự án nên cần hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình. Nghiên cứu hướng đến việc xác định, đánh giá và xếp hạng những nguyên nhân tác động đến hiệu quả quản lý CTXD tại Việt Nam và kiểm định sự khác biệt trong quan điểm về quản lý CTXD giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng. Nghiên cứu được tiến hành với các đối tượng đang công tác trong ngành xây dựng. Dữ liệu thu về 146 bảng trả lời để tiến hành phân tích, 36 yếu tố được xác định gây ảnh hưởng đến quản lý CTXD. Năm yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quản lý CTXD là “nhận thức về bảo vệ môi trường giữa các bên liên quan còn kém”, “hệ thống pháp lý về quản lý CTXD chưa chi tiết, rõ ràng”, “chi phí tái chế cao”, “chế tài pháp luật về quản lý CTXD chưa đủ sức răn đe” và “thiếu sự phối hợp giữa các bên liên quan trong cả vòng đời dự án”. Kết quả của các kiểm định cho thấy hầu như không có sự khác biệt trong nhận thức và quan điểm giữa hai nhóm đối tượng chủ đầu tư và nhà thầu về các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả quản lý CTXD.

Tài liệu tham khảo

 1. . Q. Nguyen, "Năm 2020, ngành xây dựng tăng đóng góp vào GDP," VnEconomy, 29/12/2020.
 2. . C. Luangcharoenrat, S. Intrachooto, V. Peansupap, and W. Sutthinarakorn, "Factors influencing construction waste generation in building construction: Thailand’s perspective," Sustainability, vol. 3638, 2019.
 3. . A. A. E. Othman and S. M. Abdelrahim, "Achieving sustainability through reducing construction waste during the design process: a value management perspective," Journal of engineering design and technology, vol. 1726, 2019.
 4. . T. c. m. trường, "Báo cáo Môi trường Quốc gia 2015 - Hiện trạng Môi trường Quốc gia 2011-2015," Bộ tài nguyên môi trường 2015.
 5. . N. T. Ha et al., "An investigation of the generation and management of construction and demolition waste in VietNam," Detritus, vol. 12, pp. 135-149, April 2020.
 6. . J. Liu, Y. Yi, and X. Wang, "Exploring factors influencing construction waste reduction: A structural equation modeling approach," Journal of Cleaner Production, vol. 276, p. 123185, 2020/12/10/ 2020.
 7. . M. T. Newaz, P. Davis, W. Sher, and L. Simon, "Factors affecting construction waste management streams in Australia," International Journal of Construction Management, 2020.
 8. . S. S. Kolaventi, H. Momand, T. Tadepalli, and M. V. N. S. Kumar, "Construction waste in India: a structural equation model for identification of causes," Engineering sustainability, vol. 173, 2020.
 9. . T. K. Ngô et al., "Nghiên cứu hiện trạng quản lý phế thải xây dựng và phá dỡ ở Việt Nam," Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng NUCE 2018, vol. 12, pp. 107–116, 2018.
 10. . M. Menegaki and D. Damigos, "A review on current situation and challenges of construction and demolition waste management," Current opinion in green and sustainable chemistry, vol. 123, 2018.
 11. . X. Zhao, "Stakeholder-associated factors influencing construction and demolition waste management: a systematic review," Buildings, vol. 11, 2021.
 12. . E. Manowong, "Investigating factors influencing construction waste management efforts in developing countries: an experience from Thailand," Waste Management & Research, vol. 56, pp. 56–71, 2010.
 13. . J. N. Ismam and Z. Ismail, "Sustainable construction waste management strategic implementation model," WSEAS transactions on environment and development, vol. 10, pp. 48-59, 2014.
 14. . S. O. Ajayia and L. O. Oyedele, "Critical design factors for minimising waste in construction projects: A structural equation modelling approach," Resources, Conservation and Recycling, vol. 137, pp. 302-313, 2018/10/01/ 2018.
 15. . T. Chinda, "Investigation of factors affecting a construction waste recycling decision," Civil Engineering and Environmental Systems, 2016.
 16. . G. Polat, A. Damci, H. Turkoglu, and A. P. Gurgun, "Identification of root causes of construction and demolition (C&D) waste: the case of Turkey," Procedia engineering, vol. 196, pp. 948 – 955, 2017.
 17. . J. Hao, H. Yuan, J. Liu, C. S. Chin, and W. Lu, "A model for assessing the economic performance of construction waste reduction," Journal of Cleaner Production, vol. 232, pp. 427-440, 2019/09/20/ 2019.
 18. . J.-L. Gálvez-Martosa, D. Stylesb, H. Schoenbergerd, and B. Zeschmar-Lahl, "Construction and demolition waste best management practice in Europe," Resources, Conservation and Recycling, vol. 136, pp. 166-178, 2018/09/01/ 2018.
 19. . S. H. Ghaffar, M. Burman, and N. Braimah, "Pathways to circular construction: an integrated management of construction and demolition waste for resource recovery," Journal of cleaner production, vol. 244, 2019.
 20. . M. Osmani and P. Villoria-Sa´ez, "Current and emerging construction waste management status, trends and approaches," Waste (second edition), vol. 19, 2019.
 21. . M. Osmani, J. Glass, and A. Price, "Architect and contractor attitudes to waste minimisation," Waste and resource management, vol. 159, 2006.
 22. . K. Kabirifar, M. Mojtahedi, C. Wang, and V. W. Y. Tam, "Construction and demolition waste management contributing factors coupled with reduce, reuse, and recycle strategies for effective waste management: a review," Journal of cleaner production, vol. 263, 2020.
 23. . T. Hoà, "Quy hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn TPHCM: Sát với thực tế," Sở tài nguyên và môi trường TPHCM, 2020.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả